farmer with his cows

Förebyggande av Mastit

Mastit är en utbredd sjukdom som orsakar inflammation i  juvret och därmed minskar mängden mjölk, dess kvalitet och pris. Mastit kostar världens mjölkbönder miljarder Euro varje år. Optimal juverhygien och en ren omgivning är det mest effektiva sättet att förebygga mastit. Ecolab är världsledande inom veterinärhygien och fortsätter att finna nya vägar inom detta område. Vi erbjuder ett omfattande program för förebyggande av mastit.

Det viktigaste målet för modern animalieproduktion är att maximera förhållandet mellan djurens hälsa, optimal produktivitet och livsmedelssäkerhet. Dagens lantbrukare möter ökade krav från tvingande föreskrifter gällande livsmedelssäkerhet och djurens välfärd till ständigt ökande kostnader, framförallt för djurmat och utgifter för medicinering. Goda lantbruksrutiner förespråkar en förebyggande veterinärhygien för att öka den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten hos det moderna lantbruket. Ecolab erbjuder överlägsna hygienlösningar för djurens hälsa och välfärd samt för livsmedelssäkerheten på ett effektivt, kompentent och ekonomiskt sätt.

Förebyggande av Hälta

Hälta påverkar majoriteten av mjölkboskapen och har en markant skadlig inverkan på djurens välfärd, fertilitet och avkastning samt på veterinärkostnaderna. Hälta är en av tre huvudorsaker till ofrivillig eller för tidig slakt av mjölkkor. Behandlingen är ofta tidskrävande, komplex och kostsam. Som i fallet med mastit är det både bättre och mer ekonomiskt att förebygga än att bota. Det är just här som Ecolab har utvecklat unika och moderna lösningar som är användarvänliga och miljömässigt sunda.

Klövvård

Hälta innefattar en lång rad olika sjukdomar och tillstånd vilka påverkar mjölkkors rörelsemönster. Inom global mjölkproduktion antas hälta tillsammans med mastiter vara...

Juvervård

Förhindra juverinfektioner och vårda spenarna är en av de mest kostnadseffektiva medlen att förbättra mjölkproduktionen och ekonomin på mjölkgården. Spenvård med...
Back to Top