Ecolab experts in a dairy processing plant

2030 positiv inverkan

Att vara ett företag med positiv inverkan kräver en gemensam insats – det är ett tankesätt som driver våra partners, kunder och samhällen framåt. Vår plan för att skapa positiv inverkan under 2030 speglar vårt löpande engagemang för att ta oss framåt snabbare, tillsammans, när vi samarbetar med våra partners för att skapa en positiv framtid.

Vårt arbete med att ha en positiv inverkan under 2030 är baserat på de förändringar vi vill uppnå för vårt företag, våra samhällen, våra kunder och vår miljö. Vi strävar efter att, tillsammans med våra kunder och leverantörer, ha en varaktig positiv inverkan samtidigt som vi främjar företagstillväxt. Och senast 2030 förväntas våra framsteg i de olika leverantörskedjorna kulminera i en nettopositiv vatten- och klimatpåverkan, vilket innebär att resultaten som uppnås med Ecolabs lösningar och tjänster mer än kompenserar för företagets egen resursanvändning.

I världen

Vi hjälper våra kunder att göra mer för människor och vår planet

Rushing waterfall

Vatten

Hjälper kunderna att spara 1,1 miljarder m³ vatten varje år, vilket motsvarar det årliga dricksvattenbehovet hos 1 miljard människor.

Hållbarhetsrapport 2019

Livsmedel

Hjälper kunderna att producera tillräckligt mycket säkra livsmedel av hög kvalitet för att föda 2 miljarder människor i ett helt år och förhindra 11 miljoner fall av livsmedelsburna sjukdomar.

Hållbarhetsrapport 2019

Hälsa

Bidrar till att tvätta 90 miljarder händer och tillhandahålla säker sjukvård till 116 miljoner människor varje år, vilket förebygger över 1,7 miljoner infektioner per år.

Large windmill photographed from above a field

Klimat

Hjälper kunderna att undvika 6 miljoner ton växthusgasutsläpp per år, vilket förhindrar nästan 10 miljoner sjukdomar kopplade till föroreningar.


Mått på vår påverkan

I våra verksamheter

Förutom den påverkan vi uppnår tillsammans med våra kunder är vi medvetna om vilken skillnad vi kan göra i våra egna verksamheter. Vi gör stabila, mätbara framsteg mot vår målsättning att ha en positiv inverkan inom vatten, klimat, mångfald, jämställdhet och inklusivitet samt säkerhet år 2030.

Att uppnå en positiv nettopåverkan på vatten

Att uppnå en positiv nettopåverkan på vatten

Global vattenbrist fortsätter kräva brådskande åtgärder i hela världen. Vatten är en livsnödvändig resurs och ansvarsfull förvaltning och användning av vatten är därmed nära kopplat till vårt ansvar gentemot våra intressenter och de samhällen där vi är verksamma. Det är viktigt för både företag och samhällen att vi gör framsteg – snabbare och tillsammans – för att hantera den globala vattenkrisen.

För att vår vision om en vattenresilient framtid ska infrias krävs konkreta åtgärder. För Ecolab betyder detta att fortsätta arbeta med vattenförvaltning tillsammans med våra kunder, samtidigt som vi identifierar möjligheter att implementera vattenförvaltningsprojekt i våra egna verksamheter. Före 2030 planerar vi att:

 • minska vattenpåverkan med 40 % per producerad enhet i alla våra verksamhet, jämfört med basåret 2018
 • återställa mer än 50 % av vårt faktiska vattenuttag från högriskanläggningar
 • erhålla standardcertifieringen från Alliance for Water Stewardship (AWS) för platser i upptagningsområden med förhöjd risk 

Vi minskade den totala vattenförbrukningen med 18 %, från vårt basår 2018, på följande sätt:

 • Genom att implementera Ecolabs lösningar, som 3D TRASAR™ och vattenflödesanalys, och använda digitala verktyg, som Smart Water Navigator, till stöd för smarta rutiner inom vattenhantering
 • Genom att leverera projekt som ledde till vattenbesparingar på ca 580 000 kubikmeter

Vi återställde vatten i våra samhällen, vilket ledde till en minskning och påfyllning av 34 % av vårt faktiska vattenuttag från högriskanläggningar, på följande sätt:

 • Genom att samarbeta med lokala partners i de avrinningsområden där vi är verksamma för att förstå gemensamma vattenutmaningar och hantera dem med hjälp av naturbaserade lösningar.
 • Genom att slutföra våra projekt inom vatteneffektivitet och återanvändning, vilket minskade vårt beroende av samhällenas vattenresurser

Vi har certifierats av Alliance for Water Stewardship (AWS) på 10 av våra anläggningar.

Tackla koldioxidutsläpp

Tackla koldioxidutsläpp

Ecolab var ett av de första företagen som antog vetenskapsbaserade klimatmål som undertecknare av FN:s Business Ambition for 1.5°C och fortsätter arbeta mot klimatledarskap som en del av FN:s Global Compact Forward Faster-kampanj.

Ecolab har satt kortsiktiga, vetenskapsbaserade mål som har godkänts av initiativet Science Based Targets (SBTi) för att minska våra absoluta koldioxidutsläpp av växthusgaser inom Scope 1 och 2 med 50 % senast 2030 jämfört med basåret 2018*. Vi har föresatt oss att använda 100 % förnybar elektricitet år 2030 och nå nettonollutsläpp senast 2050. Vi arbetar även för att senast 2030 ha minskat Ecolabs Scope 3-utsläpp med 25 % jämfört med basåret 2022 för en del av våra inköpta varor och tjänster, bränsle- och energirelaterade aktiviteter, transport och distribution, samt sålda produkter.


* Omfattar en absolut minskning på 90 % av växthusgasutsläpp inom Scope 1 och 2 jämfört med basåret 2018, samt växthusgasutsläpp inom Scope 3 jämfört med basåret 2022.

För att vi ska kunna nå våra mål använder vi en kombination av metoder som backas upp av vetenskapsbaserade strategier. Under 2023 har vi:

 • minskat våra absoluta koldioxidutsläpp av Scope 1 och 2 med 25 %, jämfört med basåret 2018, genom att fokusera på processförbättringsprojekt som minskade vår totala energiförbrukning med närmare 5,7 miljarder BTU
 • köpt 64 % av vår elektricitet från förnybara källor
 • Vi påskyndade våra projekt för elektrifiering av fordonsflottan, särskilt i Nordamerika, genom ett samarbete med Ford Pro™, och i Europa genom att göra elbilar till ett av standardalternativen vid fordonsval

Stöd för en mångfaldig och inkluderande personalstyrka 

Främja en mångfaldig och inkluderande personalstyrka

Vår inkluderande kultur får människor att känna att de hör hemma hos oss och har som fokus att stötta och uppmuntra våra medarbetare att nå sin fulla potential. Vi strävar efter att skapa en känsla av tillhörighet som reflekterar vår långsiktiga målsättning att ta hänsyn till många olika perspektiv. På så sätt kan vi utmana oss själva att nå våra mål och göra det rätta. Våra påverkansmål för 2030 reflekterar detta åtagande. Vi strävar efter att öka andelen kvinnor i företagsledningen till 35 % och andelen med en annan etnisk bakgrund till 25 % och på så sätt understryka vårt åtagande kring mångfald och lika möjligheter för alla, oavsett bakgrund.

Vi använder flera olika strategier för att arbeta mot vår ambition, bland annat följande:

 • att skapa mer mångfaldiga rekryteringspooler
 • Främja en inkluderande kultur där människor känner att de hör hemma med hjälp av resursgrupper för medarbetare med olika bakgrunder
 • Investera i processer och system som erbjuder transparens

Under 2023 blev resultaten av våra insatser att:

 • 39 % av alla nya chefer som anställdes globalt var kvinnor och 27 % av alla nyanställda chefer i USA var färgade personer
 • Nästan 40 % av vår globala personalstyrka har slutfört kursen ”Allyship in Action”
 • Vi ökade andelen kvinnor på ledningsnivå till 28 % och andelen färgade personer till 20 % i USA

Prioritera säkerhet med en nollvision överallt där vi är verksamma

Prioritera säkerhet med en nollvision överallt där vi är verksamma

Våra säkerhetsmål är enkla – inga olyckor, inga skador och inga överträdelser. Denna nollvision är en gemensam ambition som varje medarbetare måste engagera sig i och arbeta mot under årets alla dagar. År efter år strävar vi även efter att förbättra säkerheten på våra anläggningar ytterligare, för att skydda både medarbetarna och samhällena där vi är verksamma.

Men en nollvision är mer än en siffra. Vi lägger stor vikt vid träning och utbildning, både på våra egna anläggningar och hos våra kunder. Vi utvärderar riskerna innan vi börjar arbeta, identifierar och hanterar säkerhetsfrågor och åtgärdar farliga situationer – på alla Ecolabs anläggningar och alla platser där vi är verksamma.