Sekretesspolicy

Ecolabs tjänster, inklusive (men inte begränsat till) vår webbplats och alla interaktiva plattformar som tjänsterna tillhandahålls via (sammantaget ”tjänsten”) ägs, drivs och distribueras av Ecolab (i denna sekretesspolicy kallat ”Ecolab” eller ”vi” samt liknande ord som ”oss”, ”vår” osv). I den här sekretesspolicyn (eller ”policyn”) beskrivs vilka personuppgifter som Ecolab eventuellt kommer att samla in, hur Ecolab använder och skyddar dessa uppgifter samt vem vi eventuellt kommer att dela dem med.

Ecolab uppmuntrar sina kunder, leverantörer, medarbetare, oberoende underleverantörer, besökare, affärspartner, investerare och andra intressenter att läsa den här sekretesspolicyn, som gäller för alla användare som interagerar med någon del av tjänsten. Om du är en jobbsökande, medarbetare, oberoende underleverantör eller på annat sätt i kontakt med Ecolab på anställnings-, kontrakts- eller yrkesmässig bas hänvisas du till vår globala sekretesspolicy för anställda och jobbsökande som beskriver hur Ecolab samlar in och använder personuppgifter i samband med den här typen av relation.

Genom att använda vår tjänst eller ge Ecolab tillgång till personlig information på något annat sätt bekräftar du att du förstår och samtycker till att omfattas av den här sekretesspolicyn, samt att du godkänner att Ecolab samlar in, behandlar, överför, använder och lämnar ut dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i policyn. Genom att interagera med någon del av tjänsten samtycker du dessutom till BESTÄMMELSERNA I VÅRA ANVÄNDARVILLKOR, SOM KAN KOMMA ATT ÄNDRAS FRÅN TID TILL ANNAN (”användarvillkoren”). OM DU INTE SAMTYCKER TILL NÅGON DEL AV DENNA SEKRETESSPOLICY ELLER ANVÄNDARVILLKOREN SKA DU INTE ANVÄNDA NÅGON DEL AV TJÄNSTEN.  I HÄNDELSE AV KONFLIKT MELLAN BESTÄMMELSERNA I NÅGOT AVTAL MELLAN DIG OCH ECOLAB Å ENA SIDAN OCH BESTÄMMELSERNA I DENNA SEKRETESSPOLICY ELLER ANVÄNDARVILLKOREN Å ANDRA SIDAN, SKA BESTÄMMELSERNA I DENNA SEKRETESSPOLICY ELLER, OM TILLÄMPLIGT, ANVÄNDARVILLKOREN TILLÄMPAS.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Personuppgifter (som ibland också kallas ”information som skulle kunna identifiera en person”) är uppgifter som kan användas för att identifiera dig eller någon annan enskild person som berörs av informationen. En del av den information vi samlar in om dig kan betraktas som ”känslig” beroende på vilken jurisdiktion du befinner dig i. Detta kan ge dig ytterligare rättigheter eller sekretesskydd.

Personuppgifter som vi samlar in direkt från personer som använder tjänsten kan tillhöra följande kategorier:

 • Namn och kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress, faxnummer)
 • Kontoinformation (t.ex. inloggningsuppgifter, födelsedatum)
 • Betalningsinformation (t.ex. kreditkort, bankkonto, kontaktuppgifter för fakturering)
 • Beställningsinformation (t.ex. information om pågående beställning/köp, köphistorik, leveransinformation)
 • Yrkesmässig information (t.ex. uppgifter om företag/arbetsgivare, befattning, bransch)
 • Geografisk information eller platsinformation
 • Information som ingår i inlägg du gör i offentliga forum och via interaktiva funktioner i tjänsten
 • Information i Ecolabs cookiepolicy (”cookiepolicyn”) i den mån sådan information definieras som personuppgifter i gällande lagstiftning i en viss jurisdiktion (observera att trots att den här sekretesspolicyn gäller för alla webbplatser så kan tillämpligheten för cookies och den tillhörande cookiepolicyn variera om du besöker vissa webbplatser utanför www.ecolab.com)
 • Annan information som kan utbytas i samband med dina interaktioner med tjänsten. Du kommer att känna till eventuell ytterligare information som samlas in, eftersom den kommer att komma direkt från dig.

Hur använder Ecolab personuppgifter?

I enlighet med bestämmelserna i den här sekretesspolicyn använder Ecolab de personuppgiftskategorier som anges ovan på flera olika sätt. Om inget annat anges kan ovanstående information användas för något av följande ändamål:

 • för att tillhandahålla tjänsten till dig
 • för att behandla transaktioner med kunder eller leverantörer
 • för att besvara frågor eller förfrågningar från dig
 • för att skicka kommunikation som är relevant för din användning av tjänsten, som systemuppdateringar eller information som rör din användning av tjänsten
 • där detta behövs för att säkerställa tjänstens funktion, exempelvis i samband med debitering, kontohantering och registerhållning
 • för att skicka Ecolabs erbjudanden, produktinformation och liknande information som vi anser kan vara av intresse för dig (du kan ”tacka nej” till den här typen av marknadsföringsmaterial)
 • för att upplysa dig om ändringar i den här sekretesspolicyn
 • för att ge dig möjlighet att delta i undersökningar eller skriva omdömen
 • för att uppfylla Ecolabs skyldigheter och utöva Ecolabs rättigheter enligt eventuella avtal mellan dig och Ecolab eller som uppstår enligt gällande lagstiftning och regelverk
 • för att utreda och förhindra aktiviteter som vi skäligen misstänker eller bedömer är bedrägliga, olagliga eller på annat sätt olämpliga och
 • på andra sätt, efter det att du har blivit meddelad och/eller ditt samtycke har inhämtats, om så behövs.

Beroende på hur gällande dataskyddslagstiftning definierar begreppet ”försäljning” är det möjligt att vi kommer att sälja personuppgifter till utomstående parter. Om du exempelvis är bosatt i de amerikanska delstaterna Colorado eller Connecticut definieras vår användning av cookies och spårningsteknik som försäljning av personuppgifter till utomstående parter. Vi använder även cookies och annan spårningsteknik för att visa information om Ecolabs produkter på andra webbplatser du eventuellt besöker. Detta kallas för ”riktad marknadsföring” i tillämplig dataskyddslagstiftning. Du hittar mer information om hur den här informationen kan användas på de webbplatser som är kopplade till www.ecolab.com i vår cookiepolicy. Observera att trots att den här sekretesspolicyn gäller för alla webbplatser, så kan tillämpligheten för cookies och den tillhörande cookiepolicyn variera om du besöker vissa webbplatser utanför www.ecolab.com. Vi använder inte personuppgifter för profilering i syfte att ge underlag för beslut som kan ha rättslig eller annan betydande inverkan på enskilda personer.

Förutom ovannämnda särskilda exempel på ”försäljning” och ”delning” av personuppgifter enligt definition i de angivna amerikanska delstatslagarna varken säljer, återförsäljer eller distribuerar Ecolab dina personuppgifter.

Från vilka källor samlar Ecolab in personuppgifter?

När du tillhandahåller Ecolab personuppgifter enligt vad som beskrivs i denna sekretesspolicy samlas informationen in direkt från dig och du vet precis vilka personuppgifter som vi samlar in. Ecolab samlar inte in några personuppgifter från några andra källor, förutom när de samlas in automatiskt enligt vad som beskrivs i cookiepolicyn. Observera att trots att den här sekretesspolicyn gäller för alla webbplatser, så kan tillämpligheten för cookies och den tillhörande cookiepolicyn variera om du besöker vissa webbplatser utanför www.ecolab.com.

Under vissa begränsade omständigheter kan tredjepartsleverantörer av tjänster samla in information å Ecolabs vägnar, men sådan insamling kommer alltid att ske inom tjänsten.  Enligt vad som beskrivs i cookiepolicyn kan Ecolab även automatiskt samla in viss information som betraktas som personuppgifter. Detta gäller i synnerhet personlig och icke-personlig information som samlas in via följande kanaler:

 • Våra egna cookies på vår webbplats
 • Tredjepartscookies på vår webbplats
 • Sociala medier
 • Programvaruapplikationer från tredje part

Hur delar Ecolab dina personuppgifter med utomstående parter?

Vi kan komma att tillhandahålla information tillhörande alla de personuppgiftskategorier som beskrivs ovan till Ecolabs medarbetare, konsulter, partner samt andra företag eller personer för ändamålet att behandla denna information å våra vägnar för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten till dig. I en sådan situation kräver vi av dessa parter att de samtycker till att hålla de aktuella uppgifterna konfidentiella i samma utsträckning som vad som beskrivs i denna sekretesspolicy. Följande typer av utomstående parter kan vara mottagare till sådan information:

 • Våra dotterbolag och närstående företag
 • Samarbetspartner, underleverantörer och kanalpartner som inte betraktas som dotterbolag
 • Tredjepartsleverantörer eller tjänsteleverantörer som tillhandahåller viktiga tjänster som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten
 • Vissa utomstående parter enligt beskrivning i cookiepolicyn;
 • Myndigheter och andra organ i samband med rättstvister eller andra förfrågningar, där detta tillåts enligt lag
 • Andra personer eller utomstående parter som du har bett oss att dela information med

Förutom de sätt som beskrivs ovan kommer vi inte utan ditt samtycke, eller som del av ett specifikt program eller erbjudande som du har möjlighet att tacka ja eller nej till, att dela dina personuppgifter med andra utomstående företag för deras kommersiella eller marknadsföringsaktiviteter.

Vi kan dessutom komma att utelämna personuppgifter: (i) i den utsträckning vi i god tro anser att detta krävs för att efterleva någon tillämplig lag, (ii) för att verkställa någon bestämmelse i användarvillkoren, skydda oss själva mot någon skadeståndsskyldighet, försvara oss mot eventuella anspråk, skydda någon användares rättigheter, egendom eller personliga säkerhet, eller skydda allmänheten, ( (iii) om informationen måste utelämnas för att skydda tjänstens säkerhet och integritet eller för att skydda någon användare eller annan persons säkerhet i enlighet med gällande lagstiftning, (iv) ) för att svara på ett domstolsbeslut, en stämning, husrannsakningsorder eller annan rättsprocess, i den utsträckning som tillåts och i enlighet med gällande lagstiftning, (v) i händelse att vi genomgår en företagsomställning, som en sammanslagning, avyttring, anskaffning, avveckling eller försäljning av alla eller delar av våra tillgångar, eller (vi) för något annat ändamål som är direkt relaterat till det ändamål för vilket personuppgifterna ursprungligen samlades in.

Hur länge behåller Ecolab dina personuppgifter?

Ecolab kommer enbart att spara dina personuppgifter under så lång tid som krävs för att uppfylla de ändamål som beskrivs i den här sekretesspolicyn. Vi kommer att spara och använda personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter (t.ex. om det krävs att vi sparar dina uppgifter för att efterleva tillämplig lagstiftning), lösa tvister och verkställa våra juridiska avtal och policyer. För att avgöra vilken lagringsperiod som är lämplig för dina personuppgifter kommer vi att ta hänsyn till mängden, arten och känsligheten hos personuppgifterna, den potentiella skaderisken vid obehörig användning eller utelämnande av dina personuppgifter, de ändamål för vilka vi använder dina personuppgifter och huruvida vi kan uppnå dessa ändamål på något annat sätt, samt gällande lagstadgade krav.

Ecolab kommer också att spara användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata sparas i allmänhet under en kortare period, förutom där den används för att stärka säkerheten eller förbättra funktionaliteten hos våra webbplatser och/eller portaler, eller där vi är skyldiga enligt lag att bevara denna information under längre tid.

Internationell dataöverföring

Om du befinner dig utanför USA, i synnerhet om du befinner dig i Kanada, Brasilien, Europeiska unionen (EU), Europeiska samarbetsområdet (”EES”), Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Storbritannien eller något annat land med liknande dataskyddslagstiftning bör du vara medveten om att våra servrar finns i USA. All information som du delger oss kan komma att överföras till och behandlas i USA eller något annat land i världen där vi bedriver affärsverksamhet. Trots att detta kan innebära att mottagare av informationen finns i länder där det lagstadgade skyddet för dina personuppgifter är lägre än i ditt land så kommer vi att anstränga oss för att skydda dina uppgifter i samma utsträckning som de lagstadgade krav som gäller i just din jurisidiktion och vidta åtgärder som innebär att vi bara delar information med tredje parter som erbjuder liknande skydd. Genom att interagera med Ecolab och tillhandahålla personuppgifter och annan information som Ecolab rättmätigt kan samla in, behandla, använda eller överföra i samband med din relation till Ecolab samtycker du otvetydigt till att dina uppgifter samlas in, behandlas, används och överförs enligt vad som beskrivs här.

GPC-signaler

Tjänsten som är kopplad till www.ecolab.com tar hänsyn till GPC-signaler (Global Privacy Control). Observera att trots att den här sekretesspolicyn gäller för alla webbplatser, så kan tillämpligheten för cookies och den tillhörande cookiepolicyn variera om du besöker vissa webbplatser utanför www.ecolab.com.

Om du använder en webbläsarinställning eller ett insticksprogram som skickar en GPC-signal till alla webbplatser du besöker kommer vi att betrakta denna som en giltig begäran om att neka till försäljning och utelämnande av personuppgifter. Du kan ladda ner och använda en webbläsare med stöd för GPC-signalen genom att klicka här: https://globalprivacycontrol.org. Om du väljer att använda GPC-signalen måste du aktivera den för alla medverkande webbläsare och tilläggsprogram du använder.

Vissa webbläsare har en inbyggd ”spåra inte”-funktion som signalerar till webbplatser du besöker att du inte vill att de ska spåra dina online-aktiviteter. Eftersom webbläsare inte kommunicerar ”spåra inte”-signalen på ett enhetligt sätt kan vår webbplats för närvarande inte tolka, reagera på eller ändra sina rutiner när den tar emot ”spåra inte”-signaler.

Datasäkerhet och användaransvar

Vi har implementerat säkerhetsåtgärder som följer branschstandarden och är utformade för att skydda all information som skickas via tjänsten. Det går dock aldrig att garantera säkerheten hos information som skickas via internet eller en mobil enhet. Vi ansvarar inte för någon avlyssning eller något avbrott i kommunikation som sker via internet eller för några ändringar, någon obehörig åtkomst, förlust eller användning av uppgifter.

Tjänstens användare ansvarar för att hemlighålla alla lösenord, användar-ID:n och andra typer av inloggningsuppgifter som används för att komma åt lösenordsskyddade eller skyddade delar av tjänsten. För att skydda dig och din information kan det hända att vi vid misstanke om säkerhetsöverträdelser utan förvarning spärrar din åtkomst till någon del av tjänsten medan utredning pågår.

Externa länkar

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som sköts av utomstående parter. Du bör vara medveten om att vi inte har någon som helst kontroll över webbplatser vi länkar till och att Ecolab inte är ansvarigt för dessa webbplatsers sekretessrutiner eller innehåll. Alla webbplatser vi länkar till har sina egna sekretess- och datainsamlingspolicyer och -rutiner och vi rekommenderar att du läser sekretesspolicyn för respektive webbplats innan du tillhandahåller någon personlig information.

Du bekräftar och godkänner härmed att Ecolab inte är ansvarigt för sekretessrutiner, datainsamlingspolicyer och -rutiner, eller innehållet på någon sådan webbplats från tredje part och befriar härmed Ecolab från alla slags anspråk som uppstår på grund av eller i samband med sekretessrutinerna, datainsamlingspolicyerna och -rutinerna och/eller innehållet på dessa tredjepartswebbplatser.

Dataskydd för minderåriga

Tjänsten är inte avsedd för barn under 18 år och Ecolab samlar inte medvetet in personuppgifter som rör barn under 18 år.

Ändringar i den här sekretesspolicyn

Ecolab förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra den här sekretesspolicyn för att säkerställa att den korrekt återspeglar gällande regelverk och våra principer för datainsamling. Om betydande förändringar görs i den här sekretesspolicyn kommer Ecolab att publicera den reviderade policyn på vår webbplats. Sekretesspolicyn ändrades senast i augusti 2023.

Kontakta oss

Om du har frågor eller kommentarer om den här sekretesspolicyn eller tjänsten som tillhandahålls av Ecolab kan du kontakta oss på 844-880-8355 eller dataprivacy@ecolab.com.