Sekretesspolicy

1.0 Syfte

Ecolabs åtagande vad gäller skydd av personuppgifter

Nedanstående policy beskriver vilka personuppgifter som Ecolab kan komma att samla in, hur Ecolab använder och skyddar dessa uppgifter, samt med vem vi eventuellt kommer att dela dem. Den här policyn är avsedd att informera enskilda individer om behandlingen av personuppgifter, i syfte att efterleva den lagstiftning och de regelverk om skydd av personuppgifter som gäller i de jurisdiktioner där Ecolab är verksamt.

Ecolab rekommenderar att våra anställda, oberoende underleverantörer, kunder, leverantörer, kommersiella besökare, affärspartner, investerare och andra intresserade parter läser denna policy. Genom att använda vår webbplats eller överlämna personuppgifter till Ecolab på något annat sätt bekräftar du att du förstår och samtycker till att vara bunden av denna policy, samt att du samtycker till att Ecolab får samla in, behandla, överföra, använda och avslöja dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy.

2.0 Personuppgifter

Ecolab åtar sig att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa integriteten och säkerheten för de personuppgifter som samlas in av Ecolab. När du använder vår webbplats, eller i samband med annan kommunikation med Ecolab, kan det hända att dina personuppgifter samlas in och behandlas av Ecolab. I allmänhet samlar Ecolab in personliga kontaktuppgifter (t.ex. namn, företag, adress, telefonnummer och e-postadress), som du avsiktligt tillhandahåller, antingen genom att registrera dig, delta i en enkät, besvara frågor eller för något annat syfte som rör vår affärsmässiga relation. Ibland kan vi samla in ytterligare personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller, inklusive, men ej begränsat till, jobbtitel, ytterligare kontaktuppgifter, födelsedatum, fritidsintressen, intresseområden samt yrkesmässiga anknytningar.

3.0 Användning av personuppgifter

Ecolabs webbplats är avsedd att användas av Ecolabs kunder, kommersiella besökare, affärspartner, investerare och andra intressenter för affärsändamål. Personuppgifter som Ecolab samlar in via sin webbplats eller som på andra sätt används för att stödja vår yrkesmässiga relation till dig, inklusive, men inte begränsat till, att behandla beställningar från kunder eller leverantörer, hantera konton, öka våra kunskaper om kundernas behov, svara på frågor samt ge tillgång till information. Dessutom, i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk i aktuell jurisdiktion, för att stödja vår relation till dig

  • kan det hända att vi kommer att avslöja dina personuppgifter för våra samarbetspartner runt om i världen, för att öka vår insikt om din verksamhets behov och hur vi kan förbättra våra produkter och tjänster
  • kan det hända att vi kommer att använda utomstående tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att samla in, sammanställa eller behandla personuppgifter i samband med tjänster som rör vår affärsrelation
  • kan det hända att vi (eller en utomstående part å våra vägnar) kommer att använda dina personuppgifter för att kontakta dig om ett Ecolab-erbjudande som kan möta din verksamhets behov eller för att genomföra webbaserade undersökningar i avsikt att öka vår insikt om våra kunders behov
  • kan det hända att vi kommer att använda personuppgifter för marknadsföring och reklamaktiviteter.

Om du väljer att inte tillåta att dina personuppgifter används för att stödja vår affärsrelation (särskilt i samband med direktreklam eller marknadsundersökningar), kommer vi att respektera ditt beslut. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon utomstående part och inte heller avslöja dem för någon utomstående part, förutom i enlighet med vad som beskrivs i den här policyn. Ecolab kommer att lagra dina personuppgifter så länge som du fortfarande har en kundrelation med Ecolab och/eller om du har registrerat dig för att få marknadsföring eller annan information från Ecolab, tills dess att du begär att vi raderar dessa uppgifter.

4.0 Utomstående tjänsteleverantörer

Ecolab är den kommersiella operatören av den här webbplatsen och använder tjänsteleverantörer för att tillhandahålla värdskap eller på andra sätt bearbeta data, för att tillhandahålla programvara och innehåll för våra webbplatser, samt för att tillhandahålla andra tjänster. Ecolab kan komma att avslöja personuppgifter som tillhandahållits av dig till de utomstående parter som tillhandahåller dessa tjänster, under överenskommelser om att skydda dina personuppgifter. Ecolab har särskilt anlitat YouTube, ett dotterbolag till Google, för hjälp med att tillhandahålla visst interaktivt innehåll på webbplatsen. Genom att använda ecolab.com samtycker du till att vara bunden av YouTubes användarvillkor, användningsvillkoren för YouTubes API och Googles sekretesspolicy. Dessutom, där detta är förenligt med gällande lagstiftning och regelverk i den aktuella jurisdiktionen, kan Ecolab komma att avslöja personuppgifter om ett sådant avslöjande

  • görs för att personuppgifterna ska användas för ytterligare ett ändamål som är direkt kopplat till det ursprungliga ändamål som personuppgifterna samlades in för
  • är nödvändigt för att förbereda, förhandla och uppfylla ett avtal med dig
  • krävs enligt lag eller av behörig myndighet eller rättsinstans
  • krävs för att upprätta eller driva ett rättsligt krav eller försvar
  • ingår i en omstrukturering av företaget, försäljning av tillgångar, fusion eller avyttring
  • krävs för att förebygga bedrägeri eller annan illegal aktivitet, till exempel avsiktliga attacker på Ecolabs IT-system.

5.0 Internationell dataöverföring

Kunder i Schweiz och Europeiska unionen (EU), vänligen observera att Ecolab (som ett företag baserat i USA) även är verksamt via sina direkta och indirekta dotterbolag i länder utanför Schweiz och EU (inklusive USA) och eventuellt involverar vissa utomstående parter (enligt beskrivning ovan). Om du använder våra webbplatser och webbportaler kan all information, inklusive personuppgifter, komma att överföras till Ecolab (inklusive underleverantörer som eventuellt underhåller och/eller driver vår webbplats) i USA och på andra platser, samt överföras till utomstående parter som kan finnas var som helst i världen. Trots att detta kan innefatta mottagare av information som befinner sig i länder där dataskyddslagstiftningen för personuppgifter är mindre strikt än i det land där du befinner dig, kommer vi att skydda dina uppgifter i enlighet med de krav som gäller för dina uppgifter och/eller den plats där du befinner dig. Specifikt i samband med dataöverföring till platser utanför EU kommer Ecolab att använda dataöverföringsavtal som innehåller standardavtalsklausuler. Genom att använda våra webbplatser eller webbportaler samtycker du förbehållslöst till att dina personuppgifter och annan information överförs till USA och andra platser för de ändamål och användningsområden som beskrivs i denna policy. 

6.0 Icke-personlig information som samlas in automatiskt

När du använder Ecolabs webbplatser eller webbportaler kommer vi eventuellt automatiskt (dvs. inte via registrering) att samla in icke-personlig information (t.ex. typ av webbläsare och operativsystem som används, domännamn på den webbplats som du kommer ifrån, antal besök, genomsnittlig tid som spenderas på webbplatsen, vilka sidor som visats). Det kan hända att vi kommer att använda den här informationen och dela den med våra samarbetspartner runt om i världen, samt aktuella tjänsteleverantörer, för att övervaka hur attraktiva våra webbplatser är och förbättra deras funktion eller innehåll. Där så är fallet kommer behandlingen att utföras anonymt och enligt Ecolabs gottfinnande.

7.0 Övrig webbaserad information

Det kan också hända att vissa webbaserade tekniska applikationer eller andra interaktioner som du har med Ecolab kräver att du tillhandahåller företagsinformation och teknisk information. Genom att tillhandahålla den begärda informationen samtycker du till att Ecolab behandlar och lagrar informationen i fråga. Försåvitt Ecolab inte har informerats om att du vill att dessa uppgifter ska raderas från Ecolabs servrar kommer de att sparas av Ecolab och användas för framtida kommersiella kommunikationer. Du kan begära att uppgifterna raderas via de kontaktuppgifter som tillhandahålls nedan. Ecolab kommer att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att denna information inte tillhandahålls eller avslöjas för någon utomstående part, förutom, om tillämpligt, de utomstående parter som tillhandahåller värdtjänster, underhåll eller andra webbplatsrelaterade tjänster.

8.0 ”Cookies” – Information som sparas automatiskt på din dator

Cookies är information som sparas automatiskt på en webbplatsanvändares dator. När en användare visar Ecolabs webbplats(er) kan det hända att Ecolab sparar vissa uppgifter på användarens dator i form av en ”cookie”, för att automatiskt känna igen användaren vid framtida besök på Ecolabs webbplats(er). Ecolab kommer att göra rimliga ansträngningar för att säkerställa efterlevnad med de lagar eller föreskrifter som gäller för cookies i den aktuella jurisdiktionen.

9.0 Barn

Ecolab kommer inte medvetet att samla in personuppgifter från barn under 18 år. Ecolabs webbplats(er) är inte avsedd(a) för personer som är yngre än 18 år.

10.0 Säkerhet och dataintegritet

Ecolab kommer att vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda personuppgifter i dess ägo mot risken för förlust, missbruk, obehörig åtkomst, offentliggörande, modifiering och förstörelse. Ecolab granskar då och då sina säkerhetsåtgärder i avsikt att säkerställa integriteten för personuppgifter.

Ecolab kommer enbart att använda personuppgifter på sätt som överensstämmer med de ändamål för vilka de samlades in eller som du i efterhand har gett ditt samtycke till. Även om Ecolab kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter är relevanta för den avsedda användningen, korrekta, kompletta och aktuella, så förlitar sig Ecolab även på att varje enskild person hjälper till genom att tillhandahålla korrekta uppdateringar av sina personuppgifter.

11.0 Länkar till andra webbplatser

Ecolabs webbplats(er) kan innehålla ”länkar” till webbplatser som ägs och drivs av utomstående parter. Om du öppnar dessa länkar, som tillhandahålls för din bekvämlighet, kommer du att lämna vår webbplats och omfattas av de sekretessregler som gäller för den andra webbplatsen. Den här policyn gäller inte för några personuppgifter som du överlämnar till någon utomstående part.

12.0 Lagring av uppgifter

Ecolab kommer i allmänhet inte att lagra personuppgifter längre än vad som behövs för det specifika ändamål för vilket de behandlas och i enlighet med Ecolabs registreringshanteringspolicy, eller i övrigt enligt vad som krävs enligt lagstiftning eller regelverk i en viss jurisdiktion. Exempelvis kommer uppgifterna att lagras under den tidsperiod under vilken du är behörig att använda Ecolabs webbplats(er), inklusive eventuella Ecolab-verktyg som är tillgängliga via vår(a) webbplats(er). I samband med att denna behörighet upphör kommer personuppgifterna med koppling till användningen av Ecolabs webbplats(er) att tas bort.

13.0 Dataåtkomst och rättelse

Vid begäran kommer Ecolab att ge enskilda personer rimlig tillgång till den personliga information som företaget har om dem. Ecolab kommer dessutom att vidta rimliga åtgärder för att göra det möjligt för enskilda individer att rätta, ändra eller radera uppgifter som har visat sig vara felaktiga eller ofullständiga. Ecolab förlitar sig även på att varje enskild person hjälper till genom att tillhandahålla korrekta uppdateringar av sina personuppgifter. För att få tillgång till, rätta, ändra eller radera de personuppgifter som Ecolab har om en individ måste individen i fråga använda följande kontaktuppgifter:

TELEFON: +1-844-880-8355 | E-POST: dataprivacy@ecolab.com

14.0 EU:s dataskyddsförordning

Om dina personuppgifter behandlas inom EU eller du är bosatt i EU, ger EU:s allmänna dataskyddsförordning dig vissa lagstadgade rättigheter. I synnerhet gäller detta rätten att komma åt, rätta eller radera de personuppgifter som Ecolab har om dig.

I den utsträckning som detta krävs enligt gällande lagstiftning kommer Ecolab att ge enskilda individer rimlig åtkomst till de personuppgifter som Ecolab har om dem, samt vidta rimliga åtgärder för att göra det möjligt för personerna i fråga att rätta, ändra eller radera de uppgifter som Ecolab har om dem. Ecolab förlitar sig även på att varje enskild person hjälper till genom att tillhandahålla korrekta uppdateringar av sina personuppgifter. För att få åtkomst till, rätta, ändra eller radera de personuppgifter som Ecolab har om en individ behöver individen i fråga kontakta sin företagskontakt på Ecolab, eller kontakta oss via följande e-postadress: dataprivacy@ecolab.com.

Om du har kommentarer, frågor eller klagomål rörande hur Ecolab hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss så att vi kan lösa problemet. Individer inom EU kan dessutom skicka klagomål gällande behandlingen av deras personuppgifter till EU:s dataskyddsmyndigheter. Använd följande länk för att hitta rätt dataskyddsmyndighet: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

15.0 Ändringar i denna policy

Ecolab förbehåller sig rätten att ändra denna policy då och då, för att säkerställa att den korrekt speglar gällande lagstiftning och regelverk, samt våra rutiner för datainsamling. Om betydande förändringar görs i den här policyn kommer Ecolab att publicera den reviderade policyn på vår webbplats.

16.0 Ecolabs dataskyddspolicy för medarbetare

Mer information om Ecolabs sekretesspolicy för medarbetares personuppgifter hittar du här: https://www.ecolab.com/epp.

17.0 Frågor och kommentarer

Om du har några frågor eller kommentarer om denna policy (t.ex. om du vill kontrollera, uppdatera eller ta bort dina personuppgifter från vår databas) får du gärna kontakta oss på +1-844-880-8355 eller dataprivacy@ecolab.com