Biofilm och varför det är viktigt att prata om detta

Image of a biofilm developing

De ställer till problem om de inte upptäcks: skälen till att vi måste prata mer om biofilm

Även om din utrustning för livsmedelsbearbetning ser helt ren ut kan den vara täckt av osynliga bakteriekolonier. Så här ser du till att din anläggning är ren och säker.

”Jag ser ingen biofilm på min anläggning, så det kan inte vara ett problem.” Om det är så här du resonerar är det värt att ta en närmare titt. Biofilmer döljer sig oftast i mindre synliga vinklar och vrår på utrustningen. De är ofta svåra att hitta, men får aldrig ignoreras. Om de inte avlägsnas kan de orsaka allvarliga – och kostsamma – problem, inklusive förstörda produkter, extra stopptid för felsökning eller rentav produktåterkallelser, ombearbetning och livsmedelsspill.

Vi tar en titt på vad biofilmer är, hur man upptäcker dem och hur risken kan minimeras.

 

Ett samhälle av mikrober

Biofilm definieras som ett komplicerat, strukturerat aggregat av bakterier och andra mikroorganismer som fäster vid en yta. Dessa mikroorganismer genomgår förändringar som hjälper dem att överleva och frodas i miljöer som vanligtvis betraktas som ogynnsamma. Biofilmer kan bildas på i princip vilken yta som helst, inklusive dina tänder eller din tandborste. På anläggningar för mat- och dryckesbearbetning förknippas biofilmer ofta med avlopp, men de kan också finnas på filter, undermåligt konstruerad utrustning, ångportar som inte kan rengöras, i tryckluftsledningar eller på andra områden som är svåra att rengöra eller som inte rengörs särskilt ofta. Någonting som dessa områden ofta har gemensamt: våta ytor som innehåller näringsämnen i kombination med otillräckliga och oregelbundna hygienåtgärder.

Biofilm bildas när mikroorganismer fäster på en yta. Det vanligaste skälet till att de fäster på en yta är att de vill komma åt näringsämnen. Allt eftersom dessa mikroorganismer förökar sig och bildar en koloni skapar de en skyddande barriär som mestadels består av proteiner och komplexa polysackarider. Den här skyddsbarriären ökar mikroorganismernas motståndskraft mot rengöring och desinfektion. Dessutom reglerar biofilmen sina invånare på ett organiserat sätt – exempelvis genereras extracellulära enzymer som kan bryta ner näringsämnen och tillgängliggöra tillväxtfaktorer som hjälper cellerna att föröka sig. Rent allmänt reagerar biofilmen på alla typer av miljöfaktorer (som temperatur, pH, vattentillgång, syrehalt). Detta gör den dels för att skydda sig, men även för att dra så stor fördel som möjligt av sin livsmiljö.


Tecken på att det kan finnas biofilm

En vanlig missuppfattning är att om det inte finns synlig biofilm på en yta så har man inget biofilmproblem. Biofilmer förökar sig vanligtvis i skrymslen, vrår och svåråtkomliga utrymmen – det är inte att undra på att de är svåra att upptäcka. När de väl har fäst på en yta fortsätter de inte bara att växa, utan blir även mer motståndskraftiga mot sådant som vanligtvis skulle döda dem, som värme och kemikalier.

Följande är tecken på att det kan finnas en biofilm på din anläggning:

  • Positiva resultat från ATP-tester: adenosintrifosfat (ATP) indikerar förekomsten av levande celler. Detta är visserligen inte ett direkt bevis på att det finns biofilm, men där det finns ATP kan det också finnas biofilm.
  • Test av mikrostatus: sporadiskt förekommande kvalitetsbrister, förekomst av patogener som underarter av listeria eller extra höga mängder av mikrobiologiska organismer kan orsakas av biofilmer.
  • Dålig lukt: en obehaglig eller sur lukt indikerar ofta närvaron av biofilmer.
  • Visuella tecken: biofilmer kan orsaka allt från svag missfärgning av utrustningen till en slemmig/klibbig avlagring på en yta. Varierbart UV-ljus och indikatorfärgämnen kan synliggöra biofilmer och organiska rester. Ecolab har valt ut ett antal indikatorer som är allmänt tillgängliga och godtagna för testning på fältet.
Text explaining the process of how a biofilm forms

Sätt att minska risken att biofilm uppstår

Du kanske omedvetet skapar miljöer som främjar biofilmtillväxt. Om du upptäcker biofilm är det bäst att anamma ett holistiskt och systematiskt tillvägagångssätt. Ecolab har tagit fram en fyrstegsmetod för att kontrollera biofilm som inkluderar ett fördefinierat utbud av produkter och tjänster. Det mest effektiva sättet att minska risken att biofilm bildas är att se till att anläggningen har ett gediget och validerat hygienprotokoll. Även när detta finns på plats kan svårigheter uppstå på grund av:

  • Avsaknad av hygienfrämjande design: se till att all utrustning är utformad för att vara enkel att rengöra och inte har några områden som sällan används eller några porösa ytor. Om det behövs kan du modifiera utrustningen så att den blir enkel att rengöra och desinficera. (Se bloggen om hygienisk design)
  • Otillräckligt förebyggande underhåll: utför förebyggande underhåll enligt gällande schema. Biofilmer kan dölja sig på svåråtkomliga platser som i packningar och ventiler. Att noggrant följa underhållsschemat är det bästa sättet att hålla tillväxten av biofilm under kontroll.
  • Brist på utbildning: skapa och upprätthåll ett robust grundläggande rengörings- och desinficeringsprotokoll som alla måste följa. Följ sedan detta till punkt och pricka och se till att personalen följer instruktionerna de har fått. Snabbtestning av hygienresultat med ATP eller proteinstickor ger nyckeltal för personalen att arbeta emot. Tydliga mål att sikta på gör det betydligt lättare och mer givande att städa än om målen är otydliga eller ständigt förändras. Särskilt viktigt är att ha validerade rengöringsrutiner för ytor som är kritiska för livsmedelssäkerheten. På det här sättet blir rengöringsrutinerna icke förhandlingsbara, även när ni har ny personal, mycket att göra eller arbetar mot en deadline.

Om du vill veta mer om hur Ecolabs fyrstegsmetod för kontroll av biofilm kan hjälpa dig att minska riskerna inom livsmedelssäkerhet och -kvalitet kan du prata med din lokala Ecolab-representant eller kontakta oss här.


Om författaren

Image of Thomas Buehler

Dr Thomas Buehler

Technical Excellence Specialist inom Food & Beverage

Relaterade artiklar