De kommande 10 åren kommer att bli en viktig period då vi kan göra positiv inverkan och sätta exempel på gott ledarskap inom hållbarhet.

Med våra utökade, ambitiösa målsättningar arbetar vi både med våra kunder och inom vår egen verksamhet för att främja en trygg och hälsosam värld med tillräckliga resurser för alla.


I världen ...

Vi hjälper våra kunder att göra mer för människor och vår planet.

Hållbarhetsrapport 2019
ledare

Hjälper kunderna att spara 1,1 miljarder m³ vatten varje år, vilket motsvarar det årliga dricksvattenbehovet hos 1 miljard människor.

Hållbarhetsrapport 2019
Livsmedel

Hjälper kunderna att producera tillräckligt mycket säkra livsmedel av hög kvalitet för att föda 2 miljarder människor i ett helt år, vilket förhindrar 11 miljoner livsmedelsburna sjukdomsfall per år.

Hållbarhetsrapport 2019
Hälsa

Bidrar till att tvätta 90 miljarder händer och tillhandahålla säker sjukvård till 116 miljoner människor varje år, vilket förebygger över 1,7 miljoner infektioner per år.

Hållbarhetsrapport 2019
Klimat

Hjälper kunderna att bli koldioxidneutrala genom att minska utsläppen av växthusgaser med 6 miljoner ton, vilket förebygger 10 miljoner föroreningsrelaterade sjukdomsfall.

Mått på vår påverkan

I våra verksamheter ...

Förutom den påverkan vi uppnår tillsammans med våra kunder är vi medvetna om vilken skillnad vi kan göra i våra egna verksamheter.

En positiv påverkan på vatten

De globala vattenproblemen blir allt större. Enligt World Resources Institute (WRI) kommer världen att ha ett vattenunderskott på 56 % år 2030 om ingenting görs. Det är skälet till att Ecolab vill ha en positiv vattenpåverkan. Före 2030 planerar vi att:

 • återställa mer än 50 % av vårt vattenuttag och uppfylla kraven för certifiering av Alliance for Water Stewardship Standard (AWS) i de upptagningsområden med förhöjd risk där vi är verksamma
 • uppfylla ett positivt vattenpåverkningsmål (en kombination av effektiv vattenhantering och -tillförsel) på 40 % per produktionsenhet i hela vårt företag.

För att uppnå vårt åtagande gör Ecolab följande:

Arbetar med 16 anläggningar för att nå en positiv vattentillförsel på 50 % i avrinningsområden med förhöjd risk:

 • Framtagande av ett processförbättringsprojekt avsett att underlätta implementeringen av AWS-reglerna på anläggningar i upptagningsområden med förhöjd risk under de närmaste 10 åren, inklusive företagsövergripande riktlinjer avsedda att uppmuntra ansvar på anläggningsnivå, standardiserade verktyg och en detaljerad tidsplan.

Arbetar för att uppnå vårt positiva vattenpåverkningsmål på 40 % i alla våra verksamheter genom att:

 • utveckla verktyg på anläggningsnivå som hjälper våra samarbetspartner att ta fram bästa praxis för vattenförvaltning och agera viktiga indikatorer vid kvartalsvisa granskningar
 • införa våra senaste tekniker och tjänster för att underlätta vattenförvaltningen vid våra produktionsanläggningar
 • skapa ett linjärt processnätverk där vi delar kunskaper och bästa praxis med hela vår globala leverantörskedja
 • sätta årliga mål för varje anläggning för att ge dem realistiska kontrollpunkter
 • samarbeta med Water Resilience Coalition, som vi var med och grundade tillsammans med FN:s Global Compacts CEO Water Mandate, för att samla multinationella företag i en industriledd rörelse för att bekämpa den globala vattenkrisen via ambitiösa, mätbara åtaganden och kollektiva åtgärder.


Tackla koldioxidutsläpp

Det är inte längre frivilligt att delta i kampen mot miljöförändringarna. Mål baserade på vetenskap ger företag en tydligt definierad väg mot framtidssäkrad tillväxt. Ecolab kommer att halvera sina koldioxidutsläpp senast 2030, uppnå koldioxidneutralitet år 2050 och använda 100 % förnyelsebar elektricitet senast 2030.

Vi kommer att fokusera på:

 • direktutsläpp av växthusgaser från källor som ägs eller kontrolleras av Ecolab (område 1)
 • indirekta utsläpp av växthusgaser från källor som ägs eller kontrolleras av Ecolab (område 2)
 • utsläpp av växthusgaser från källor som inte ägs eller kontrolleras direkt av Ecolab, men som har samband med våra aktiviteter (område 3).

För att uppnå våra åtaganden gör Ecolab följande: 

 • fler projekt kring energieffektivitet på Ecolabs anläggningar
 • samarbete med den förnyelsebara energiproducenten Clearway Energy Group i ett virtuellt energiköpavtal (VPPA) som täcker 100 % av Ecolabs årsförbrukning av elektricitet i USA och Kanada
 • åtgärder för att göra vår bilpark elektrisk med pilotprojekt som startar under 2021
 • samarbete med partner i vår leverantörskedja som också vill anta liknande ambitiösa klimatmål senast 2024.

Stöd för en mångfaldig och inkluderande personalstyrka

Vi anser att en personalstyrka som är varierande, inkluderande och ändamålsenlig är avgörande för framgången hos såväl enskilda medarbetare som företag, kunder och de samhällen där vi är verksamma. De här målen utgör ett medvetet steg för att uppnå betydande förändringar och främja mångfald, jämlikhet och inklusivitet inom vår organisation, ett område där vi strävar efter att bli lika, eller mer, mångsidiga som de marknader där vi är aktiva.

Vi kommer att fokusera på:

 • att upppfylla nr. 5 av FN:s mål för hållbar utveckling: jämställdhet för kvinnor och flickor
 • att bevara den lika lönesättning som tillämpas i USA och utöka den till resten av världen
 • att öka den kvinnliga andelen av företagsledningen till 35 %, med det slutgiltiga målet att nå full jämlikhet
 • att öka andelen personer med annan etnisk/rasmässig bakgrund i företagsledningen till 25 %, med målsättningen att uppnå full representation på alla nivåer i personalstyrkan i USA.

För att uppfylla sina åtaganden vidtog Ecolab följande åtgärder:

 • ökade antal kvinnor och BIPOC-personer i chefspositioner med 40 % under de senaste fem åren
 • införde jämlika förmåner som föräldraledighet i USA, adoptions- och fertilitetsledighet, flexibla arbetsprogram och vårdgivarresurser
 • arbetade med en utomstående organisation för att genomföra lika lön-analyser i USA under 2018 och 2020, vilket visade att Ecolab erbjuder likvärdiga och konkurrenskraftiga löner i hela sin organisation
 • inkluderade innehåll om mångfald, jämställdhet och inklusivitet i alla chefsutbildningar 
 • satte krävande mål på leverantörsmångfald för att fördubbla våra inköp från diversifierade leverantörer år 2022. 

Prioritera säkerhet med en nollvision överallt där vi är verksamma

Vår målsättning vad gäller säkerhet är alltid noll incidenter. Men en nollvision är mer än en siffra. Vi lägger stor vikt vid träning och utbildning, både på våra egna anläggningar och hos våra kunder. Vi utvärderar riskerna innan vi börjar arbeta, identifierar och hanterar säkerhetsrisker och åtgärdar farofyllda situationer – på alla Ecolabs anläggningar och alla platser där vi arbetar.

Före 2030 avser vi att:

Träna och utbilda 100 % av våra medarbetare i att arbeta säkert 100 % av tiden.