I världen

Vi hjälper våra kunder att göra mer för människor och vår planet

Vi hjälper våra kunder att göra mer för människor och vår planet.
Hållbarhetsrapport 2019

Vatten

Hjälper kunderna att spara 1,1 miljarder m³ vatten varje år, vilket motsvarar det årliga dricksvattenbehovet hos 1 miljard människor.

Hållbarhetsrapport 2019

Livsmedel

Hjälper kunderna att producera tillräckligt mycket säkra livsmedel av hög kvalitet för att föda 2 miljarder människor i ett helt år, vilket förhindrar 11 miljoner livsmedelsburna sjukdomsfall per år.

Hållbarhetsrapport 2019

Hälsa

Bidrar till att tvätta 90 miljarder händer och tillhandahålla säker sjukvård till 116 miljoner människor varje år, vilket förebygger över 1,7 miljoner infektioner per år.

Hållbarhetsrapport 2019

Klimat

Hjälper kunderna att bli koldioxidneutrala genom att minska utsläppen av växthusgaser med 6 miljoner ton, vilket förebygger 10 miljoner föroreningsrelaterade sjukdomsfall.


Mått på vår påverkanI våra verksamheter ...

Förutom den påverkan vi uppnår tillsammans med våra kunder är vi medvetna om vilken skillnad vi kan göra i våra egna verksamheter. Vi gör stadiga, mätbara framsteg mot de mål vi har satt för 2030 när det gäller vatten, klimat, mångfald, jämlikhet, inklusivitet och säkerhet.

En positiv påverkan på vatten

 • minska vattenpåverkan med 40 % per producerad enhet i alla våra verksamhet, jämfört med basåret 2018
 • återställa mer än 50 % av vårt faktiska vattenuttag från högriskanläggningar
 • uppnå standardcertifieringen från Alliance for Water Stewardship (AWS) för upptagningsområden med förhöjd risk

För att uppnå vårt åtagande gör Ecolab följande:

Arbetar med 16 anläggningar för att nå en positiv vattentillförsel på 50 % i upptagningsområden med förhöjd risk:

 • Vi tar fram ett processförbättringsprojekt avsett att underlätta implementeringen av AWS-reglerna på anläggningar i upptagningsområden med förhöjd risk under de närmaste 10 åren, inklusive företagsövergripande riktlinjer avsedda att uppmuntra ansvar på anläggningsnivå, standardiserade verktyg och en detaljerad tidsplan.

Arbetar för att uppnå vårt positiva vattenpåverkningsmål på 40 % i alla våra verksamheter genom att:

 • utveckla verktyg på anläggningsnivå som hjälper våra samarbetspartner att ta fram bästa praxis för vattenförvaltning och agera viktiga indikatorer vid kvartalsvisa granskningar
 • införa våra senaste tekniker och tjänster för att underlätta vattenförvaltningen vid våra produktionsanläggningar
 • skapa ett linjärt processnätverk där vi delar kunskaper och bästa praxis med hela vår globala leverantörskedja
 • sätta årliga mål för varje anläggning för att ge dem realistiska kontrollpunkter
 • samarbeta med Water Resilience Coalition, som vi var med och grundade tillsammans med FN:s Global Compacts CEO Water Mandate, för att samla multinationella företag i en industriledd rörelse för att bekämpa den globala vattenkrisen via ambitiösa, mätbara åtaganden och kollektiva åtgärder.


Tackla koldioxidutsläpp

Ecolab har anslutit sig till FN:s Global Compacts företagsmålsättning om 1,5 ˚C, där vi åtar oss att minska våra absoluta utsläpp av växthusgaser i Scope 1 och 2 (GHG) med 50 % senast 2030 och uppnå nettonoll i hela vår värdekedja senast 2050. Vi har dessutom åtagit oss att använda 100 % förnybar elektricitet senast 2030 som del av RE100-initiativet, ett globalt initiativ som samlar världens mest inflytelserika företag som har åtagit sig att övergå till 100 % förnybar energi, och satt ett vetenskapligt baserat mål (SBT) för våra utsläpp av Scope 1, 2 och 3, vilket godkändes av Science Based Targets-initiativet (SBTi).

 

För att kunna uppnå våra ambitiösa mål använder vi en kombination av olika vetenskapligt grundade strategier. Under 2022 har vi:

 • minskat våra absoluta koldioxidutsläpp av Scope 1 och 2 med 48 %, jämfört med basåret 2018, genom att fokusera på processförbättringsprojekt som minskade vår totala energiförbrukning med närmare 21,4 miljarder BTU
 • köpt 61 % av vår elektricitet från förnybara källor
 • Fick upp farten på projekt inom fordonselektrifiering i Europa, särskilt i Norden, Storbritannen, Nederländerna och Belgien

Stöd för en mångfaldig och inkluderande personalstyrka 

 • att bevara den lika lönesättning som tillämpas i USA och utöka den till resten av världen
 • att öka den kvinnliga andelen av företagsledningen till 35 %, med det slutgiltiga målet att nå full jämlikhet
 • att öka andelen personer med annan etnisk/rasmässig bakgrund i företagsledningen till 25 %, med målsättningen att uppnå full representation på alla nivåer i personalstyrkan i USA

Vi använder en kombination av olika strategier för att nå våra påverkansmål kring mångfald för 2030, bland annat:

 • att uppvisa ledarskap från de högsta nivåerna i vår organisation
 • att skapa mer mångfaldiga rekryteringspooler
 • Främja en inkluderande kultur där människor känner att de hör hemma genom utbildning och engagemang i resursgrupper bland medarbetarna
 • Investera i processer och system som främjar ansvarstagande gentemot DEI-mått 

Under 2022 blev resultaten av våra insatser att:

 • 37 % av alla nya chefer som anställdes globalt var kvinnor och 37 % av alla nyanställda chefer i USA var färgade personer
 • över en tredjedel av vår globala personalstyrka har slutfört kursen ”Allyship in Action”
 • vi ökade könsfördelningen till 25,5 % och den etniska/rasmässiga mångfalden i USA till 19,5 %. 

Prioritera säkerhet med en nollvision överallt där vi är verksamma

Vår målsättning vad gäller säkerhet är alltid noll incidenter. Men en nollvision är mer än en siffra. Vi lägger stor vikt vid träning och utbildning, både på våra egna anläggningar och hos våra kunder. Vi utvärderar riskerna innan vi börjar arbeta, identifierar och hanterar säkerhetsrisker och åtgärdar farofyllda situationer – på alla Ecolabs anläggningar och alla platser där vi arbetar.


Vår målsättning är att år 2030 ska 100 % av våra medarbetare vara utbildade i att arbeta säkert 100 % av tiden.