Ecolab meddelar en tillfällig global extra energiavgift på 8–12 %

15 mars 2022

ST. PAUL, Minnesota, USA – 15 mars 2022 – Ecolab Inc. meddelade en tillfällig extra energiavgift på 8–12 % på alla sina globala produkter. Avgiften träder i kraft den 1 april 2022. Denna tilläggsavgift är avsedd att mildra de dramatiska ökningarna av energikostnader.

Christophe Beck, Ecolabs president och chief executive officer, kommenterade informationen så här: ”Den långvariga globala miljön med högre kostnader för råmaterial och logistik, som drivs på av den inflation som världen har upplevt under det senaste året, har nyligen förvärrats ytterligare till följd av konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

”Som en långsiktig affärspartner till våra kunder har vi vidtagit löpande åtgärder för att säkerställa leveranskedjans pålitlighet och minska volatiliteten genom att påskynda skapande av mervärde, optimera våra leverantörers fotavtryck, öka strategiska lager och utöka våra samarbeten för en leveranskedja från början till slut. Detta för att bidra till att mildra de extrema bristerna på råmaterial och logistiktjänster. Vi har även vidtagit en rad åtgärder kopplade till produktivitet för att förbättra vår effektivitet och sänka våra kostnader och på så sätt kompensera för de stora inflationsutmaningarna och efterföljande prissättningar.

”Trots detta måste vi nu även implementera denna tillfälliga extra energiavgift för att mildra de dramatiska kostnadsökningarna för olja och gas och deras effekt på inflationen inom råmaterial och logistik, för att säkerställa att vi kan erbjuda pålitliga produktleveranser samt fortsätta investera i den produktinnovation, digitala teknik och serviceexpertis som är kärnan i våra olika globala erbjudanden Vi kommer att övervaka situationen på månadsbasis och när dagens ökningar av energikostnader lugnar ner sig räknar vi med att kunna sänka eller helt avlägsna denna extraavgift.

”Vi känner oss trygga i att den här åtgärden säkerställer vår förmåga att fortsätta erbjuda de produkter och tjänster som våra kunder förlitar sig på samt erbjuda ledande teknik, lösningar och tjänster för att hjälpa våra kunder att minska sin förbrukning av naturresurser och dess effekt på miljön samtidigt som vi kan förbättra deras övergripande verksamhetskostnad.”

Om Ecolab
Ecolab (ECL) är en betrodd partner på nästan tre miljoner kundanläggningar och en global ledare inom lösningar och tjänster inom vatten, hygien och förebyggande av infektioner som bidrar till att skydda människor, planeten och företagshälsan. Med en årlig försäljning på 13 miljarder USD och mer än 47 000 partners erbjuder Ecolab omfattande, vetenskapsbaserade lösningar, datadrivna insikter och service i världsklass för att främja livsmedelssäkerheten, bibehålla rena och säkra miljöer, optimera vatten- och energiförbrukningen samt förbättra den operativa effektiviteten och hållbarheten för kunder inom livsmedel, sjukvård, hotell och industri i mer än 170 länder runt om i världen. www.ecolab.com

Varningsmeddelande gällande framåtblickande information
Detta meddelande innehåller vissa uttalanden som rör framtida händelser och våra avsikter, uppfattningar, förväntningar och förutsägelser inför framtiden, vilket är framåtblickande uttalanden i enlighet med definitionen av ”forward-looking statements” i USA:s Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Ord och fraser som ”kommer troligen leda till”, ”förväntas”, ”kommer att fortsätta”, ”uppskattas”, ”vi tror”, ”vi räknar med”, ”uppskatta”, ”projicera”, ”kan”, ”kommer att”, ”för att säkerställa”, ”planera”, ”tro”, ”mål”, ”prognos” (inklusive negativa motsvarigheter eller variationer av dessa) eller liknande terminologi som används i sambad med eventuella diskussioner om framtida planer, åtgärder eller händelser är generellt sett framåtblickande uttalanden. Dessa framåtblickande uttalanden omfattar, men begränsas inte till, varaktigheten, sänkningen och avlägsnandet av den extra energiavgiften och kontinuiteten i tillhandahållandet av produkter och tjänster. Dessa uttalanden baseras på nuvarande förväntningar hos företagets ledning. Det finns ett antal risker och osäkerheter som kan leda till att de faktiska resultaten skiljer sig markant från de framåtblickande uttalandena i detta meddelande, inklusive varaktigheten och allvarligheten hos de geopolitiska händelser som driver på den aktuella inflationsmiljön samt andra utvecklingar som kan öka kostnaderna eller påverka tillgängligheten för produkter eller tjänster.

Ytterligare risker och osäkerheter som kan påverka verksamhetsresultat presenteras under punkt 1A i vårt senaste formulär 10-K samt andra offentliga registreringar hos USA:s Securities and Exchange Commission (”SEC”), och omfattar effekterna och varaktigheten för COVID-19-pandemin, svårigheter vad gäller att anskaffa råmaterial eller fluktuationer i kostnaderna för råmaterial, exponering för globala ekonomiska, politiska och juridiska risker kopplade till vår internationella verksamhet, inklusive effekten av sanktioner eller andra åtgärder som vidtas av USA eller andra länder samt motåtgärder som vidtas av Ryssland som reaktion i samband med konflikten i Ukraina, vår förmåga att konkurrera vad gäller värde, innovation och kundsupport, tryck på verksamheter från sammanslagning av kunder eller leverantörer, begränsningar vad gäller prisflexibilitet på grund av avtalsenliga skyldigheter och vår förmåga att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden, upprepade eller långvariga nedstängningar från myndigheter och/eller företag eller liknande händelser, terroristattacker eller krig, naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människan samt andra osäkerheter eller risker som från tid till annan rapporteras i våra rapporter till SEC. Med tanke på dessa risker, osäkerheter, antaganden och faktorer kan det hända att de framåtblickande händelser som diskuteras i detta meddelande inte inträffar. Vi vill varna för att man inte bör lita för mycket på framåtblickande uttalanden, som bara gäller datumet då de görs. Ecolab åtar sig inte, och frånsäger sig uttryckligen, eventuell skyldighet att uppdatera eventuella framåtblickande uttalanden, varken till följd av ny information, framtida händelser eller förändringar vad gäller förväntningar, förutom vad som krävs enligt lag.

(ECL-C)

Kontaktpersoner:
Michael J. Monahan
+1 (651) 250-2809

Andrew C. Hedberg
+1 (651) 250-2185

Cairn Clark
+1 (651) 250-2291

Liknande nyheter