Desinfektion under pågående process

Med Inspexx 210

Med Inspexx-tekniken uppnår verksamheten en högre hygiennivå i hela bearbetningskedjan under produktionsprocessen.

Hygienfunktionerna från Inspexx ger:

 • Förbättrad hygien i produktionslinjen med omgivning
 • Ökad livsmedelskvalitet och -säkerhet
 • Ökad säkerhet för operatören
 • Minskat CO2-avtryck
 • Kostnadskontroll
 • Revisionsberedskap med tydliga protokoll och dokumentation

Till skillnad från den rengöring och desinficering som utförs i slutet av ett långt produktionsskift appliceras Insepxx 210-desinfektionen kontinuerligt på alla bearbetningsytor under produktionsprocessen, för att begränsa risken för mikrobiell tillväxt över tid. Detta bidrar till att minska ansamlingen av organisk kontaminering och den korskontaminering detta kan medföra längs produktionslinjen. 

Desinfektion med Inspexx 210 under pågående process är en etablerad metod som innebär

 1. ett alternativt system med en effekt som motsvarar den som uppnås med vatten med temperaturen 82 °C på slakt- och styckningslinjer (förordning (EC) 853/2004) 
 2. en effektiv biocidprodukt (BPR (EU) 528/2012) för desinficering av hårda ytor i utrymmen som används i samband med livsmedelstillverkning, t.ex. transportband eller livsmedelsbehållare

Inspexx 210

 • Snabbverkande flytande produkt med blandade persyror 
 • Används vid låg koncentration på 0,16 %
 • Används med kallt vatten
 • Effektivt vid väldigt korta kontakttider, även vid organisk kontaminering

Doseringsutrustning

 • Säker och pålitlig doseringsutrustning med olika mått som passar syftet
 • Designas av ingenjörer, baserat på genomströmning, storlek och förhållanden på anläggningen, bevakas av Ecolabs fältexperter

Service och underhåll

 • Ecolabs expertis, inklusive rådgivning, implementering, validering och verifiering av proceduren 
 • Planerad service baserat på utrustning och serviceavtal
 • Lokala Inspexx-experter samarbetar för att erbjuda service i världsklass

Resurser

Kött

För att förebygga korskontaminering och minimera överföring av bakterier på slaktlinjer kräver förordning (EC) nr 853/2004 att slakterier och styckningsanläggningar har resurser för desinficering av redskap med hett vatten med en temperatur på minst 82 °C, eller ett alternativt system med motsvarande effekt.

Fågel

Målet med att behandla redskap som borrar, knivar, förpackningskrokar, rensredskap, tillskärare för halsskinn, vakuumenheter för lungor osv. är att minska bakterierna som kan ha överförts till dem från potentiellt kontaminerade slaktdjur eller brister i slaktprocessen.

Fisk

Kontaminering på anläggningar för primär fiskbearbetning kan orsaka problem senare i leveranskedjan. 
Kvalitetsbrister leder till förstörda produkter och påverkar hållbarheten. Kontaminering med patogena bakterier som innebär en risk för konsumenter är särskilt problematisk.