Two Ecolab associates working in the grass at Mexico Plant Certified as Water Stewardship Leader

Ecolabs anläggning i Cuautitlán Izcalli, Mexiko, har certifierats som ledare inom vattenförvaltning

Fallstudie om implementeringen av vattenförvaltningsstandarden från Alliance for Water Stewardship (AWS)
Publicerat den 2021 december | Uppdaterat den 2024 juni


Bakgrund

Ecolabs tillverkningsanläggning i Cuautitlán Izcalli, Mexiko är en anläggning med blandad produktion som främst tillverkar industriella rengörings- och steriliseringskemikalier. Anläggningen i Cuautitlán Izcalli tar vatten från Rio Cuautitlán-området. Spillvatten matas ut i kommunala avlopp som går till Río Cuautitlán efter behandling. I enlighet med Ecolabs åtagande kring en holistisk metod vad gäller vattenförvaltning på sina högriskanläggningar har företaget implementerat Alliance for Water Stewardships (AWS) internationella vattenstandard på anläggningen i Cuautitlán Izcalli.

 

Situationen

Ecolabs positiva påverkansmål för 2030 inkluderar att minska vattenpåverkan med 40 % per producerad enhet i hela företaget och återställa minst 50 % av den absoluta vattenuttagsvolymen i högriskområden. I linje med dessa företagsmål var det lokala teamets mål att minska den årliga vattenförbrukningen per ton produkt med i genomsnitt 3,3 % per år, med 2018 som utgångspunkt. Efter närmare utvärdering av anläggningens möjligheter att minska den övergripande vattenförbrukningen höjdes målet till att minska den med 7 % varje år. 

Möjligheter till lägre vattenanvändning identifierades på följande områden: optimering av sköljrutiner i förvaringstankar och produktionstankar, ventiluppgraderingar samt förebyggande underhåll på anläggningen. Prioritering av dessa möjligheter krävde samarbete mellan teamen för hållbarhet, teknik, säkerhet, samt hälso- och miljöteamen i Cuautitlán Izcalli.

En omfattande riskbedömning utfördes där man byggde vidare på insikter från Ecolabs Smart Water Navigator, World Resources Institute (WRI) Aqueduct Atlas och WWF:s vattenriskfilter för att identifiera gemensamma och anläggningsspecifika vattenutmaningar. Implementering av projekt för minskning av vattenuttag prioriterades utifrån risksannolikhet och effekt på anläggningen och intressenter i samhället. Av de fem vattenrelaterade resultaten av AWS-standarden fokuserade Cuautitlán Izcalli på hållbar vattenbalans, bra vattenkvalitetsstatus och bra vattenförvaltning där relevans och risk för anläggningen balanseras. 

 

Lösningar

Följande projekt bidrar till att förbättra anläggningens vattenbalans och har genomförts för att minska den totala vattenanvändningen:

 • Implementering av regnvattensinsamling och reningssystem för användning i hela verksamheten
 • Byte av spraybollar för att optimera tvätteffektiviteten och minska vattenförbrukningen vid rengöring
 • Optimering av processutrustning utan tvättprocesser
 • Minskning av vattenförbrukning för regenerering av system för omvänd osmos och avjonisering
 • Installation av högeffektiva badrumsfixturer och -ventiler
 • Förbättrade rengöringssystem för förvaringstankar

Följande projekt övervägs för framtida förbättring:

 • Förbättringar av spillvattenbehandling som gör det möjligt för anläggningen att återvinna spillvatten och återanvända det på anläggningen
 • Ventiluppgraderingar för att minska vattenförlusten i handfat
 • Olika projekt för återanvändning och insamling av vatten som används för tankrengöring

Tillsammans bidrog de här åtgärderna till att anläggningen i Cuautitlán Izcalli kunde närma sig sitt mål att minska vattenförbrukningen med 7 % per år.


Effekt

 • Water eROI icon

  Vatten
  47 %

  minskning av den totala vattenförbrukningen jämfört med basåret 2018
 • Totalt levererat värde:

  19 800 USD
  i riskjusterade kostnadsbesparingar årligen

Ecolabs ståndpunkt kring vattenförvaltning formaliserar dess globala engagemang kring ansvarsfull vattenförvaltning genom att identifiera möjligheter för både företaget och dess kunder att använda vattenresurser på ett sätt som främjar verksamheten, samhällen och naturen.

AWS Certification Plant Imagery

Resultat

Anläggningen i Cuautitlán Izcalli uppnådde en
47-procentig minskning av den totala vattenförbrukningen jämfört med basåret 2018,
vilket motsvarar årliga riskjusterade kostnadsbesparingar på 19 800 USD


Vattenförvaltning

På anläggningsnivå ansvarar säkerhets-, hälso- och miljöchefen för spillvattentestning och efterlevnad samt redovisar utflöde. Anläggningens underhållschef ansvarar för avloppsutflöde, kontroll av vattenförbrukning och projekt för vattenbesparing samt driften av behandlingsanläggningen för spillvatten, mjukt och avjoniserat vatten samt systemet för insamling av regnvatten.

För att bibehålla en god vattenkvalitet både i processvattnet och avloppsvattnet görs interna vattentester dagligen. Detta görs i tillägg till extern testning av avloppsvattnet var tredje månad. Vattnet behandlas för att avlägsna kolloider, sediment och farliga ämnen från spillvattnet. Om ett spillvatten- eller vattenrelaterat problem skulle uppstå har anläggningen en robust handlingsplan på plats, som inkluderar en analys av den grundläggande orsaken till incidenten, en genomgång av ledningen, dokumentation i en intern rapporteringsplattform och kommunikation av mildrande strategier under månatliga anläggningsmöten. Det har inte inträffat några vattenrelaterade överträdelser på anläggningen under det senaste året.

Hållbarhetsteamet får råd och vägledning av företagets hållbarhetsråd som består av företagets affärs- och divisionschefer. Dessutom är Ecolabs ståndpunkter kring vattenförvaltning och säkerhet, hälsa och miljö (SHE) offentligt tillgängliga och fungerar som ett åtagande och vägledning kring vattenrelaterade problem och efterlevnad. Ecolabs ståndpunkt kring vattenförvaltning formaliserar dess globala engagemang kring ansvarsfull vattenförvaltning genom att identifiera möjligheter för både företaget och dess kunder att använda vattenresurser på ett sätt som främjar verksamheten, samhällen och naturen. I Ecolabs ståndpunkt kring SHE beskrivs företagets åtagande att prestera på topp vad gäller säkerhet, hälsa och miljö i hela den globala verksamheten.

 

Resan till vattenförvaltning

Utöver interna verksamhetsförbättringar pågår externa aktiviteter inom vattenförvaltning på Ecolabs anläggning i Cuautitlán Izcalli. Gemensamma utmaningar för anläggningen och relevanta, lokala intressenter omfattar vattenbrist, infrastruktur och finansiering av vattenrelaterade projekt och vattenkvalitet. För att ta itu med dessa gemensamma problem samarbetar Ecolab med andra vattenanvändare i avrinningsområdet. Teamet på anläggningen i Cuautitlán Izcalli har delat sin AWS-certifieringsresa med mer än 30 företag, icke-vinstdrivande organisationer och myndighetsinstitutioner i avrinningsområdet. Dessutom är Ecolab del av ett samarbete mellan företag i Cuautitlán som tar itu med säkerhetsincidenter i området.

För att bidra till hälsan hos viktiga vattenrelaterade områden har 100 frivilliga från anläggningarna i Cuautitlán Izcalli och Lerma, Mexiko, samarbetat med The Nature Conservancy (TNC) och ProNatura för att plantera 2 000 träd i San Andres Totoltepec i Mexico City under 2019.

Under 2021 hjälpte mer än 90 frivilliga från anläggningarna i Cuautitlán och Lerma till att bygga mobila cisterner för låginkomstfamiljer i samhället Piedra Grande, Huixquilucan, Estado de Mexico. Cisternerna ger dem möjlighet att lagra och filtrera vatten som sedan kan användas som dricksvatten för människor eller djur samt vid matlagning. 20 familjer och över 200 människor har nytta av detta frivilligarbete.

Under 2023 gick anläggningen i Cuautitlán med i tre frivilligprogram. Bland annat anordnade man ett utbildningsevenemang i handtvätt för lokala högstadieskolor. Man planterade även 600 träd och hjälpte till att återställa och underhålla grönområden i en park genom uppstädningsaktiviteter och plantering av succulenter, samt arbetade frivilligt med chinampa-jordbruk i Xochimilco.

Utöver lokala åtgärder inom vattenförvaltning förbättrar Ecolabs globala donationsprogram, Solutions for Life, företagets mission att bevara och skydda friskvatten genom samarbeten med två lokala icke-vinstdrivande organisationer: TNC och Project WET Foundation.


Den här fallstudien togs fram för att följa AWS-indikatorerna 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2 och 5.5.3. För mer information, kontakta sustainability@ecolab.com.


Relaterade framgångshistorier

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga relaterade framgångshistorier hittades.