Ecolab Lerma Mexico Plant Employees

Ecolabs anläggning i Lerma, Mexiko, har certifierats som ledare inom vattenförvaltning

Fallstudie om standarden från Alliance for Water Stewardship (AWS)
Publicerat den 2021 november | Uppdaterat den 16 januari 2024

Bakgrund

Ecolabs anläggning i Lerma, nära Mexico City i Mexiko, är en tillverkningsanläggning som främst producerar lösningar och produkter för vattenbehandling. Anläggningen i Lerma tar vatten från Valle de Toluca Aquifer. Spillvatten behandlas av en extern reningsanläggning och släpps sedan ut i Lermafloden.

I linje med Ecolabs åtagande om att anamma ett holistiskt synsätt på vattenbehandling på alla sina tillverkningsanläggningar certifierades företagets anläggning i Lerma år 2022 enligt Alliance for Water Stewardships (AWS) internationella vattenförvaltningsstandard. 

Situationen

Teamet på Ecolabs anläggning i Lerma undersökte möjligheterna att minska vattenförbrukningen i verksamheten för att uppfylla Ecolabs påverkansmål för 2030, som innebar att minska vattenpåverkan med 40 % per producerad enhet i hela företaget samt att återställa mer än 50 % av den faktiska vattenuttagsvolymen från högriskområden. För att uppfylla dessa företagsövergripande mål satte lokala medabetare målet att minska den genomsnittliga årliga vattenförbrukningen per produktton med 3 % per år, från 2018 till 2030.

Möjligheter till minskad vattenförbrukning identifierades på följande områden: insamling av regnvatten, uppgradering av toaletter, återvinning av kondensat samt initiativ med omvänd osmos för att öka vattencirkulariteten. Prioritering av dessa möjligheter innebar samarbete mellan teamen för hållbarhet inom företagsvärlden och teknik- och säkerhets- samt hälsa- och miljöteamen i Lerma.

En omfattande riskbedömning som byggde på insikter från Ecolabs Smart Water Navigator utfördes för att identifiera allmänna och anläggningsspecifika vattenutmaningar. Implementering av projekt för minskning av vattenuttag prioriterades utifrån risksannolikhet och effekt på anläggningen och intressenter i samhället. Av de fem vattenresultaten i AWS-standarden fokuserade Lerma på hållbar vattenbalans och god vattenkvalitet i balans med relevans och risker för anläggningen.

Årlig besparing

 • Water eROI icon

  Vatten
  858 000

  gallon mindre vatten
  (3 250 m3)

 • Totalt levererat värde:

  12 800 USD
  i riskjusterade kostnadsbesparingar 

Med målet att förbättra den övergripande hälsan hos lokala avrinningsområden och som en del av Ecolabs mål för påverkan för 2030 har vi prioriterat AWS-certifiering i vattenavrinningsområden med hög riskfaktor där vi är verksamma.

AWS Certification Plant Imagery

Total årlig vattenminskning på 858 000 galloner (3 250 kubikmeter), vilket motsvarar 12 800 USD i riskjusterade kostnadsbesparingar

Lösningar

Följande projekt bidrar till att förbättra anläggningens vattenbalans och har genomförts för att minska den totala vattenanvändningen:

 • Implementering av system för insamling av regnvatten som ska användas i sprinklersystemet vid nödsituationer
 • Installation av högeffektiva badrumsfixturer
 • Installation av system för återvinning av kondensat
 • Optimering av processutrustning utan tvättprocesser
 • Förbättrad effektivitet i systemet för avjoniserat vatten
 • Förbättrad automatisering i pannsystemet

Följande projekt övervägs för framtida förbättring:

 • Fortsatt optimering av panndrift
 • Utökning av systemet för insamling av regnvatten
 • Projekt kring cirkularitet för spillvatten
 • Ökad optimering av kondensatåtervinningen
 • Utökning av processen för återvinning av kondensat på fler områden i fabriken
 • Övervakning och optimering av kyltorn 

Tillsammans bidrar de här åtgärderna till att anläggningen i Lerma närmar sig sitt mål att minska vattenförbrukningen med 3 % per år.

Ecolab’s Lerma, Mexico Plant Map

Resultat

Positiv vattenpåverkan | Total årlig vattenförbrukning har minskats med 858 000 gallon (3 250 kubikmeter), vilket motsvarar 24 % lägre vattenanvändning per produktton, från grundnivån på 2018

Ekonomiskt resultat | 12 800 USD i riskjusterade kostnadsbesparingar

Water intensity and water withdrawal progress from 2018-2022 at Lerma plant. 35% reduction of withdrawal and 24% reduction of water intensity from 2018 baseline, achieving better than 2022 target.

Vattenförvaltning

På anläggningsnivå är underhållschefen ansvarig för testning av spillvatten, kontroll av vattenförbrukning och vattenrelaterade projekt. Anläggningens säkerhets-, hälso- och miljöchef ansvarar för regelefterlevnad inom vattenområdet och kvalitetsavdelningen ansvarar för kvaliteten på det ingående vattnet.

För att bibehålla en god kvalitet på det ingående vattnet görs interna vattentester dagligen. Detta görs i tillägg till extern testning av spillvattnet varje år. Spillvatten testas på en extern behandlingsanläggning och rapporteras månatligen. Om ett spillvatten- eller vattenrelaterat problem skulle uppstå har anläggningen en robust handlingsplan på plats, som inkluderar en analys av den grundläggande orsaken till incidenten, en genomgång av ledningen, dokumentation i en intern rapporteringsplattform och kommunikation av mildrande strategier under månatliga anläggningsmöten. Anläggningen har inte haft några vattenrelaterade överträdelser under det senaste året.

Hållbarhetsteamet får råd och vägledning av företagets hållbarhetsråd som består av företagets affärs- och divisionschefer. Dessutom är Ecolabs ståndpunkter kring vattenförvaltning och säkerhet, hälsa och miljö (SHE) offentligt tillgängliga och fungerar som ett åtagande och vägledning kring vattenrelaterade problem och efterlevnad. Ecolabs ståndpunkt kring vattenförvaltning formaliserar dess globala engagemang kring ansvarsfull vattenförvaltning genom att identifiera möjligheter för både företaget och dess kunder att använda vattenresurser på ett sätt som främjar verksamheten, samhällen och naturen. I Ecolabs ståndpunkt kring SHE beskrivs företagets åtagande att prestera på topp vad gäller säkerhet, hälsa och miljö i hela den globala verksamheten.

Resan till vattenförvaltning

Utöver interna förbättringar i verksamheten pågår löpande externa åtgärder kring vattenförvaltning på Ecolabs anläggning i Lerma. Vattenbrist och vattenkvalitet är gemensamma utmaningar för anläggningen och lokala intressenter. För att ta itu med dessa gemensamma problem samarbetar Ecolab med andra vattenanvändare i flodområdet och berättar om sin AWS-certifieringsresa för intressenter i det lokala flodområdet. Ecolab samarbetar med H2O Lerma, ett samhällsprojekt för att förbättra vattenkvaliteten i Lermafloden. Genom det här projektet samlar anläggningen in äggskal som används för att skapa vattenfilter. Och för att bidra till hälsan i viktiga, vattenrelaterade områden hjälpte 100 frivilliga från Ecolabs anläggningar i Lerma och Cuautitlán Izcalli, Mexiko The Nature Conservancy (TNC) och ProNatura att plantera 2 000 träd i San Andres Totoltepec i Mexico City under 2019.

2022 hjälpte över 90 frivilligarbetare från anläggningarna i Cuautitlán och Lerma till att bygga flyttbara cisterner för låginkomstfamiljer i Piedra Grande, Huixquilucan, Estado de Mexico. Cisternerna ger dem möjlighet att lagra och filtrera vatten som sedan kan användas som dricksvatten för människor eller djur samt vid matlagning. 20 familjer och över 200 människor har nytta av detta frivilligarbete.

Utöver lokala åtgärder inom vattenförvaltning stärker Ecolabs globala donationsprogram, Solutions for Life, företagets uppdrag att bevara och skydda friskvatten genom samarbeten med två globala icke-vinstdrivande organisationer: TNC och Project WET Foundation.

Den här fallstudien togs fram för att följa AWS-indikatorerna 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2 och 5.5.3. För mer information, kontakta sustainability@ecolab.com.


Fler historier om vattenförvaltning

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga relaterade framgångshistorier hittades.