Vikten av rengöringsvalidering vid läkemedelstillverkning

Rengöringsvalidering är helt avgörande för att tillse att utrustning rengörs korrekt och säkerställa att såväl läkemedelsingredienser (API) som de slutgiltiga läkemedelsprodukterna är säkra och okontaminerade.  

Ecolab cleaning validation expert testing the cleanliness of a pharmaceutical production drum

För att kunna tillverka produkter som är fria från kontaminering är det oerhört viktigt att ha rengöringsrutiner som är väl dokumenterade, förstås av operatörerna och följs konsekvent. Föroreningar kan medfölja rester (läkemedelsprodukter eller ingredienser) från en tillverkningsbatch till en annan, rengöringsmedel, mikroorganismer eller andra material, t.ex. luftburna partiklar och råvaror. Enkelt uttryckt utförs rengöring för att avlägsna både produktrelaterat och icke-produktrelaterat material som kan orsaka kontaminering. Rengöringsrutiner måste valideras med hjälp av validerade analysmetoder, dvs metoder som är praktiska, utförbara och verifierbara.

Validering inkluderar dokumenterad evidens på att en process fortlöpande kommer att producera en produkt som uppfyller förutbestämda specifikationer och kvalitetskrav. Rengöringsvalidering utgör dokumenterad evidens på att en utrustningskedja och/eller enskild maskin kan rengöras på ett tillförlitligt och reproducerbart sätt som uppfyller förutbestämda och godtagbara krav. För att säkerställa revisionsberedskap måste rengöringsprogram och deras effektivitet dokumenteras noggrant.


”Rengöringsvalidering utgör dokumenterad evidens på att en godkänd rengöringsrutin på ett reproducerbart sätt kan avlägsna produktrester eller rengöringsmedel som använts i en utrustning till en nivå som understiger den vetenskapligt framtagna maxgränsen för överföringar”

- PIC/S-guiden om god tillverkningssed; Bilaga 15 kvalifikation och validering


När behövs rengöringsvalidering?

Rutiner för rengöringsvalidering behövs i alla situationer där en förändring i tillverkningen kan leda till att rester uppstår och behöver avlägsnas från kontaktytor. Exempel på sådana ändringar kan vara:

 1. Nya processer och/eller utrustning
 2. Ändringar i en rengöringsrutin
 3. Ändringar i en produktsammansättning
 4. Ändringar i utrustning (inklusive logiska och mekaniska)
 5. Ändringar i vattenkvalitet och/eller vatten-/energisystem
 6. Ändringar i ett rengöringsmedel
 7. Ändringar i råmaterialens sammansättning 


När behövs rengöringsvalidering inte?

Rengöringsvalidering behövs inte:

 1. när utrustning enbart används för en viss produkt
 2. när engångsutrustning och/eller -delar används
 3. vid rengöring mellan olika batcher av samma produkt


”Om en rengöringsrutin utförs mellan batcher av samma produkt (eller olika partier av samma mellanprodukt i en bearbetningsprocess) behöver företaget enbart uppfylla kriteriet ”synbart ren” för utrustningen. Sådan rengöring som utförs mellan batcher kräver ingen validering.”

- Validering av rengöringsrutiner, 7/93, FDA


FDA 21 CFR 211.67(a) kräver dock att all utrustning, inklusive dedikerad och flerfunktionell utrustning, ”rengörs, underhålls och, enligt vad som är lämpligt för läkemedlets natur, desinficeras och/eller steriliseras med lämpliga mellanrum för att förebygga tekniska fel och kontaminering som skulle kunna påverka läkemedelsproduktens säkerhet, egenskaper, styrka, kvalitet eller renhet så att den inte längre uppfyller officiella eller andra vedertagna krav.”

Vad bör ingå i en rengöringsvalideringsprocess?

Rengöringsvalidering är en systematisk metod som säkerställer att rengöringsrutinen är reproducerbar och tillförlitlig. Rengöringsvalideringsprocessen kräver en rad dokumenterad evidens, inklusive men inte begränsat till följande:

 1. Företagets policy för rengöringsvalidering
 2. En övergripande plan för rengöringsvalidering 
 3. Rengöringsrutin som inkluderar följande:
  • Hur lång tid efter tillverkningens slut som rengöringen påbörjas
  • Vilka rengöringsrutiner som ska utföras för varje läkemedelsprodukt, varje tillverkningssystem eller varje del av utrustningen.  De här rutinerna måste omfatta all tillverkning och alla kvalitetsfunktioner.  Rengöringsrutinerna gäller för utrustning som kommer i kontakt med produkten under tillverkning, uppdelning eller provtagning av en läkemedelsprodukt, material som används vid tillverkningen eller en råvara. Denna utrustning måste rengöras och rutinerna måste omfatta:
   • rengöring vid skiftbyte
   • regelbunden rengöring under en tillverkningsperiod, efter behov
   • noggrann rengöring av enskild utrustning efter en tillverkningsperiod
 4. Operatörsutbildning
  • Visuell inspektion
  • Provtagningsrutiner (svabb/sköljning)
  • Rengöringssteg
  • Beredning av rengöringsmedel
  • Årlig ögonundersökning
 5. Protokoll för rengöringsvalidering
  • Provtagningsrutiner, inklusive motivering för valda metoder
  • Tydligt definierade provtagningsplatser
  • Information om återhämtningsstudier om relevant
  • Analysmetoder, inklusive detekterings- och kvantifieringsgränser
  • Bedömningskriterier, inklusive motivering till valet av just dessa gränsvärden
  • Översiktsrapport
  • Regelbundet granskningsprogram för rutinmässig övervakning av rengöringsrutiner

Vad blir konsekvenserna om rengöringsvalidering inte utförs korrekt?

Myndigheter i hela världen förväntar sig att företag ska införa ett adekvat program för rengöringsvalidering för att säkerställa att deras produkter inte är kontaminerade med oönskade rester som kan äventyra slutproduktens säkerhet, identitet, styrka, renhet eller kvalitet. En genomgång av tillsynsgranskningar från de senaste fem (5) åren visar att observationer som rör rengöringsvalidering har stadigvarande varit bland de fem mest rapporterade. Kostnaden för att göra rengöringsvalidering rätt från början är betydligt lägre än kostnaden för rengöringsvalidering efter krav från tillsynsmyndigheter. I extrema fall kan tillverkningsanläggningen stängas omedelbart om den inte har ett adekvat program för rengöringsvalidering på plats.

Hur kan Ecolabs experter på rengöringsvalidering hjälpa dig att utföra en lyckad validering?

Ecolab Life Sciences har ett team med kvalificerade och erfarna experter på det här området som enbart arbetar med att hjälpa våra kunder med deras behov kring rengöringsvalidering. Ecolabs experter kan hjälpa kunderna att antingen optimera befintliga program för rengöringsvalidering eller att skapa nya program från grunden. Ecolabs expertteam erbjuder dessutom komplett stöd för rengöringsvalidering, för att säkerställa att valideringsprogram är säkra, effektiva och efterlever gällande regelverk.


Ecolab life sciences logo with cleaning and sanitation supplies

Ecolab Life Sciences

Ecolabs Life Sciences-division är fast besluten att utveckla produkter och tjänster som hjälper våra kunder i läkemedels- och egenvårdsbranschen på bästa sätt.

Fler artiklar om läkemedel