Kan man hävda att ett kvartärt desinfektionsmedel är spordödande?

Krav för registrering av spordödande medel

Grade A&B Cleaning Spray and Wipe

Krav för registrering av spordödande medel

Spordödande medel används för att döda sporer på hårda, icke-porösa ytor och föremål. Bakteriella sporer är en av de besvärligaste mikrobiella livsformerna att bli av med.

Amerikanska EPA kräver att effektivitetsdata genereras under kontrollerade provningsförhållanden för att påvisa att antimikrobiella produkter har en spordödande effekt. För att generera data om spordödande effekt måste den officiella AOAC-metoden för spordödande verkan hos desinfektionsmedel, 966.04, följas. För att kunna säga att en flytande produkt är spordödande på hårda, icke-porösa ytor måste 60 hållare med rör i rostfritt stål som inokulerats med sporer av Bacillus subtilis (ATCC 19659) och Clostridium sporogenes (ATCC 3584) utsättas för det spordödande medlet. Tre partier av produkten, med de koncentrationer av den/de aktiva ingrediensen/ingredienserna som anges i produktspecifikationen, måste testas. I tillägg till detta krav måste ett spordödande medel också visa att ingen tillväxt uppstår (komplett avdödning) på 60 hållare (30 hållare per organism för varje parti) i ett verifieringsprov. Verifieringsprov måste utföras på ett annat laboratorium eller av annan personal.

I Europa genomför tillverkarna suspensionsprover enligt metoden EN13704 för att påvisa spordödande effekt. För att påvisa spordödande effekt måste en log-reduktion på > 3 uppnås för Bacillus subtilis (ATCC 6633) vid en kontakttid på max 60 minuter.

Den senaste versionen av EN13704 från 2018 innehåller ett antal förändringar jämfört med den föregående versionen som publicerades 2002, inklusive ändringar gällande förberedelse av sporerna och resistensbestämningar för testorganismerna. 

Enligt EN13704 kräver sporförberedelsen att 80 % av de vegetativa cellerna bildar sporer. AOAC 966.04 kräver att 95 % av de vegetativa cellerna är sporbildande.  När sporsuspensionen har gjorts kräver EN13704 att resistensbestämning utförs för att jämföra sporernas suspensionsbeteende med två standardbiocider, glutaraldehyd och perättiksyra. Testerna utförs för två koncentrationer per biocid, hög respektive låg. För att uppfylla kraven för godkännande enligt EN13704 måste sporsuspensionen påvisa överlevnad l (<{ [#1]} log-reduktion) vid den lägre koncentrationen och avdödning (> 3 log-reduktion) vid den högre koncentrationen. AOAC 966.04 kräver att resistensbestämning utförs med saltsyra för att kontrollera hur väl sporsuspensionen fungerar jämfört med kontrollvärdet på 2,5 M HCl. För att uppfylla kriterierna för godkännande enligt AOAC 966.04 måste sporerna överleva i 2,5 M HCl i minst 2 minuter.

Användning av sporsuspension i AOAC:s tester av spordödande effekt och den noggranna förberedelsen och användningen av sporsuspensioner i EN13704 säkerställer att produkter som hävdar att de har spordödande verkan har testats på ett tillräckligt rigoröst sätt.

Spordödande verkan hos kvartära ammoniumföreningar

Kvartära ammoniumföreningar är katjoniska ytaktiva medel med en bredverkande effekt mot mikroorganismer, även om de generellt är mer verksamma mot grampositiva bakterier vid lägre koncentrationer än gramnegativa bakterier. De är betydligt mindre effektiva mot sporbildare3

Många biocider är bakteriedödande eller bakteriostatiska vid låga koncentrationer för icke sporbildande bakterier, inklusive de vegetativa cellerna av Bacillus- och Clostridium-arterna. Höga koncentrationer av vissa biocider kan ha en spordödande verkan (t.ex. glutaraldehyd). 

I motsats till detta kan även höga koncentrationer av alkohol, fenoler och klorhexidin vara helt ofarliga för sporer (även om klorhexidin kan ha viss spordödande effekt vid höga temperaturer) 4

Kvartära ammoniumföreningar är sporostatiska – de hämmar tillväxten av sporer (utvecklingen av en vegetativ cell från en groende spor) men inte själva groningsprocessen (utvecklingen från dvala till metaboliskt aktivt tillstånd)2.

Det är troligt att kvartära ammonuimföreningar har en viss verkan mot vegetativa celler av Bacillus- och Clostridium-arter, men de kan inte förstöra själva sporerna.

För att hävda att ett medel är spordödande måste det testas på sporer, inte vegetativa celler. För att kontrollera sporer i renrumsmiljöer måste biocider med spordödande verkan mot själva sporerna användas.


[1] McDonnell, G, Russell AD. Antiseptic and Disinfectant: Activity, Action and Resistance. Clin Micrbiol. 1999 Jan; 12(1):147-179.
[2] Russell AD. Bacterial spores and chemical sporicidal agents. Clin Microbiol Rev. 1990 Apr; 3(2):99-119.
[3] Sandle, T. The CDC Handbook: A Guide to Cleaning & Disinfecting Cleanrooms. 1–27.
[4] Shaker L A, Russell A D, Furr J R. Aspects of the action of chlorhexidine on bacterial spores. Int J Pharm. 1986;34:51-56.

 

Ecolab Life Sciences. For Life Sciences. For Life.

Life science

Ecolabs Life Sciences-division är fast besluten att utveckla produkter och tjänster som hjälper våra kunder i läkemedels- och egenvårdsbranschen på bästa sätt.

Relaterade artiklar