Nu eller aldrig: Företagens klimatmål och insatser för en mer hållbar framtid

Ecolab förordar offentliggörande av detaljerad klimatinformation för att överbrygga klyftan mellan ord och gärning

nature, world water day 2020, water, climate, nature, environment, world water day, WWD 2020

När den globala temperaturen stiger och ledande röster som IPCC säger att det är ”nu eller aldrig” som gäller för klimatåtgärder, inser företag i alla delar av världen att de val de gör idag kommer att få bestående konsekvenser för vår gemensamma framtid.

För att undvika de mest katastrofala följderna av stigande globala temperaturer uppmanade FN år 2019 till en årlig minskning av växtgasutsläppen på 7,6 %. Idag ser vi fortsatt stigande temperaturer och ökande utsläpp, och en utveckling som går i fel riktning. Trots genomgripande klimatåtaganden rapporterade internationella energirådet förra året en historisk 6-procentig global ökning i energirelaterade koldioxidutsläpp jämfört med pandemiåret 2020.

Trots att industribranschen gör framsteg med detaljerade åtaganden kring klimatåtgärder och nettonollutsläpp hör vi fortfarande konsumenter, anställda och investerare uttrycka tvivel kring tiden det tar att uppnå förändringar. När klyftan mellan ord och gärning smyger sig in i konversationen inser företagen att de har ett val mellan att leverera och att ställas inför svårbesvarade frågor från de grupper som är viktigast för dem.

När jag kommunicerar med hållbarhetsfokuserade ledare runt om i världen säger många att de vill se ett mer enhetligt sätt att offentliggöra utsläppsinformation, som liknar det som föreslagits av SEC (US Securities and Exchange Commission). Detta är ett viktigt skäl till att Ecolab anser att det finns ett behov av ett rapporteringsramverk som liknar den klimatregel som föreslagits av SEC. Även om vi inte instämmer med allt i det nuvarande förslaget, som definitioner och tidsåtgång, anser vi att mer detaljerad rapportering kommer att leda till ökad transparens, konkreta handlingsplaner och positiva effekter för vår planet. Vi anser att företagen bör välkomna regelverket och se det som en möjlighet till konstruktivt engagemang i välbehövliga diskussioner om klimatrapportering.

Ecolab har offentliggjort rapporter om sin klimatpåverkan sedan 2008 och vår rapportering uppfyller redan idag huvuddelen av de krav som SEC föreslår. Detta är en direkt följd av vår önskan att fokusera på och mäta rätt saker, och vi står beredda att hjälpa våra kunder göra en liknande resa. Vår senaste hållbarhetsrapport visar att vi uppfyllde eller överträffade våra mål för 2021 och att vi är på rätt kurs för att uppfylla våra ambitiösa påverkningsmål för 2030. Den visar även att företag kan prestera väl ekonomiskt utan att kompromissa med hållbarheten.

Alla meningsfulla insatser för att motverka klimatförändringarna kommer att kräva att företagen adresserar en särskilt viktig resurs – vatten. Redan 2012 varnade FN om att klyftan mellan tillgång och efterfrågan på vatten förväntas nå 40 % år 2030 utan avsiktliga förändringar. Men trots att stora ansträngningar har gjorts för att trygga vattentillgången förutspår World Resource Institute nu en ännu större klyfta på 56 %. Vi vet att den globala användningen, lagringen och distributionen av vatten bidrar med 10 % av växthusgasutsläppen globalt och att 150 företag kan ha en direkt inverkan på en tredjedel av världens dricksvattenanvändning. Det är därför det är viktigare än någonsin för industrin att omsätta åtaganden i konkreta åtgärder och resultat.

Förra året lyckades vi tillsammans med våra kunder spara 215 miljarder gallon vatten – tillräckligt mycket dricksvatten för 734 miljoner människor – och undvika 3,6 miljoner ton växtgasutsläpp. De här resultaten uppnåddes utan att vi behövde utnyttja så kallad ”grön premium” och utan att öka nettokostnaden. Företagen i fråga använder beprövade, handfasta lösningar för att driva sina verksamheter mer effektivt, minska sin vatten- och energianvändning samt öka tillväxten. Via bredare företagssamarbeten, informationutbyten och nya mekanismer för redovisningsansvar kan de här resultaten bidra till en mer hållbar framtid.

Om vi menar allvar när vi säger att vi vill motverka klimatförändringarna måste såväl industrin som investerare och konsumenter veta var de står. Vi anser att ökad ansvarsskyldighet kommer att skapa de incitament och den drivkraft som krävs för att företagen ska uppnå både sina hållbarhets- och affärsmål. Och om det verkligen är nu eller aldrig så uppmanar vi alla företag att ställa sig bakom åtgärder som skapar förtroende, ger underlag till handlingsplaner och leder till påtagliga resultat som kan överbrygga klyftan mellan ord och gärning. Det är dags för gemensamma insatser – innan det är för sent. 

Om författaren

Christophe Beck

Christophe Beck

President och CEO

Relaterade artiklar