Så godkänner EPA desinfektionsmedel för användning under en pandemi

Av Jenny Pavlovsky, Regulatory Manager, Ecolab Life Sciences

Ecolab | Handwashing Insights from COVID-19

Alla antimikrobiella produkter som är registrerade hos EPA (den amerikanska miljöskyddsmyndigheten) måste genomgå en rigorös vetenskaplig datagranskning. Granskningen kontrollerar att det finns effektivitetsdata som stödjer påståenden och användarinstruktioner på etiketten, samt att produkten uppfyller vissa prestandakrav som måste uppfyllas för att göra allmänna hälsopåståenden. Under ett utbrott av ett nytt virus finns det dock inga produkter på marknaden som kan hävda att de dödar viruset. Det beror på att det kan ta upp till ett år eller mer att få ett virusyrkande godkänt via den normala registreringsprocesssen.

USA:s nationella folkhälsomyndighet (CDC, Center for Disease Control and Prevention) arbetar kontinuerligt med att identifiera och hantera patogener som antingen nyligen upptäckts eller som snabbt sprids och blir allt mer problematiska. När CDC har identifierat en ny patogen och kommit med rekommendationer om miljöbetingad ytdesinfektion för att få kontroll på smittan, kan EPA aktivera policyn för Emerging Viral Pathogen (EVP) för att underlätta identifiering och godkännande av desinfektionsmedel som har bevisad effekt mot liknande patogener. 

EVP-policyn är en frivillig process i två steg som används för att registrera eller göra ändringar gällande en berättigad produkt via yrkanden om nya patogener. Den ger tillverkare av desinfektionsmedel möjlighet att ansöka om att få göra ett EVP-yrkande innan, eller under, ett utbrott, baserat på specifika kriterier. När ett EVP-yrkande görs måste ytterligare data inlämnas som demonstrerar produktens förmåga att inaktivera ett virus som anses mer motståndskraftigt än det virus som orsakar det pågående utbrottet. När det gäller den pågående pandemin så är coronavirus höljebärande virus, vilket betyder att de är bland de lättaste virusen att döda, förutsatt att rätt desinfektionsmedel används.

EPA har publicerat en förteckning över alla produkter för vilka EVP-yrkanden har gjorts och som har godkänts för användning under Covid-19​​​​​-pandemin. Den här publicerade förteckningen finns tillgänglig här under namnet List N. Sedan förteckningen först publicerades har EPA utökat de produkter som omfattas till att även inkludera produkter med påvisad effektivitet mot andra coronavirus som liknar SARS-CoV-2 och produkter som godkänts för användning mot virus som är svårare att döda än SARS-CoV-2, till exempel norovirus. EPA förväntar sig att alla produkter som finns på List N är effektiva mot SARS-CoV-2 när de används enligt anvisningarna på etiketten.

Ecolab har ett stort antal produkter som finns medtagna på List N och som är lämpliga för användning inom sjukvård, institutioner och bioteknik. Specifikt ingår följande life science-produkter Klercide 70/30 IPA, Klercide Active Chlorine, Oxonia Active och COSA™ Oxonia Active, samt Bioquell Vaporized Hydrogen Peroxide. Att samarbeta med leverantörer, som Ecolab Life Sciences, som har team inom såväl regelefterlevnad som forskning- och utveckling och som aktivt arbetar tillsammans med EPA gällande policyer som EVP, är ett enkelt steg att ta för att försäkra dig om att din leverantör, och produkterna de erbjuder, fortfarande kommer att möta dina behov när kraven på rengöring och desinfektion fortsätter att utvecklas.

Ecolab Life Sciences Insight Articles

Life science

Ecolabs Life Sciences-division är fast besluten att utveckla produkter och tjänster som hjälper våra kunder i läkemedels- och egenvårdsbranschen på bästa sätt.

Andra artiklar om renrum

Visa alla artiklar