EU BILAGA-1 och hur strategier för kontamineringskontroll påverkar rengöring och desinficering

Looking down on a table in a lab - the new Annex 1 regulations

STERILITET är ett viktigt kvalitetsattribut för läkemedelsklasser som måste vara sterila. För patienter kan konsekvensen av bristande sterilitet bli såväl direkta skador som hög risk. För att trygga patientsäkerheten och se till att läkemedelstillverkningen håller en konsekvent hög kvalitet är det därmed viktigt att identifiera och förebygga alla faktorer som potentiellt kan leda till produktkontaminering.

En strategi för kontamineringskontroll (CCS) identifierar, utvärderar vetenskapligt och kontrollerar kontinuerligt potentiella kontamineringsrisker som kan påverka produktkvaliteten. För att bedöma riskerna med bristande sterilitet krävs en strategi för kontamineringskontroll för både processer och system. Denna måste inkludera en process för bedömning, kontroll och korrigering av kontamineringsrisker från potentiella yttre källor till endotoxin-/pyrogen-/partikelkontaminering och mikrobiell kontaminering, som personal, material och den omgivande miljön, samt sätt att snabbt upptäcka eventuella främmande ämnen i miljön och produkten.

För läkemedelstillverkare och deras leverantörer innebär alla typer av kontaminering som leder till produkt- eller tillverkningsförluster en betydande risk. Som nyligen inträffade händelser, inklusive kontaminering med främmande partiklar (https://www.fiercepharma.com/pharma/contaminant-moderna-covid-19-vaccine-vials-found-japan-was-metallic-particles-report), visar kan detta leda till flaskhalsar i tillgången till enskilda läkemedelsprodukter eller grupper av produkter. Tillverkare bör utforma sina produktionsanläggningar, sin utrustning och sina processer för att minimera risken för kontaminering, samt implementera kvalitetsriskhantering (QRM) för att säkerställa adekvat kontamineringskontroll. (2) En holistisk utgångspunkt för partiklar, mikrobiell kontaminering och pyrogenkontaminering föreslås i den reviderade EU-bilagan 1 Aug_2022.

Hur CCS påverkar rengöring och desinficering

I nyligen reviderade EU-bilaga-1 vidareutvecklas flera uppdaterade förväntningar på rengöring, desinficering och dekontaminering av renrum. Innan vi går vidare ska vi gå igenom de förväntningar som definieras i EudraLex volym 4, bilaga-1, Aug-2022

 • ”CCS” är ett viktigt huvudområde för att minimera riskerna för mikrobiell kontaminering samt endotoxin-/pyrogen-/partikelkontaminering för tillverkare av sterila produkter (avsnitt 2.3)
 • Rengöring och desinficering av renrum är en viktig komponent i en CCS (avsnitt 2.5)
 • ”Rengöring först” är ett viktigt steg i programmet, för att avlägsna ytkontaminering.
 • ”Validering av desinfektionsmedel” är en viktig fas i programmet

Rengöring: En process för avlägsnande av kontaminering, t.ex. produktrester eller desinfektionsmedel.

Desinficering: Processen som används för att minska antalet mikroorganismer med hjälp av en produkts irreversibla effekt på deras struktur eller metabolism till en nivå som anses lämplig för ett angivet syfte.

Dekontaminering: Den övergripande processen för avlägsnande eller minskning av eventuella föroreningar (kemikalier, avfall, rester eller mikroorganismer) från ett område, ett föremål eller en person. Den dekontamineringsmetod (t.ex. rengöring, desinficering, sanering) som används bör väljas och valideras för att uppnå en nivå av renlighet som är lämplig för det avsedda användningsområdet för föremålet som dekontamineras.

De 4 främsta övervägandena från EudraLex vol-4 bilaga-1

En strategi för kontamineringskontroll (CCS) – ett viktigt huvudområde

 • Den kombinerade strategin för kontamineringskontroll ska innebära en robust försäkran om förebyggande av kontaminering.
 • Kontamineringskontroll och de steg som vidtas för att minimera risken för mikrobiell kontaminering och endotoxin-/pyrogen-/partikellkontaminering omfattar en rad aktiviteter och åtgärder.
 • Potentiella källor till kontaminering kan vara mikrobiella eller cellulära lämningar (t.ex. pyrogen, endotoxin) samt partiklar (t.ex. glas och andra synliga eller osynliga partiklar).

Rengöring och desinficering av renrum är viktiga aspekter av en CCS

I ett flertal avsnitt – 2.5 (xiii), 4.6, 4.33, 4.7, 4.12, 8.47 och 8.49 – beskrivs rengöring och desinficering som viktiga aspekter av CCS med följande överväganden:

 • Behovet av lämplig riskbedömning och riskreducerande åtgärder bör omfatta ett specifikt desinficeringsprogram/en specifik dekontamineringsstrategi.
 • När material eller utrustning flyttas från områden av lägre klass eller helt oklassificerade områden till renrum av högre klass skall de rengöras och desinficeras.
 • Desinficering av renrum är extra viktigt • Desinfektionsmedel och rengöringsmedel som används i renrum av klass A och B skall vara sterila innan användning
 • Desinfektionsmedel som används för klass C och D kanske också måste vara sterila om så anges i strategin för kontamineringskontroll
 • Koncentationer måste vara tillräckliga för att förstöra bakteriella sporer och svampsporer efter angiven kontakttid

Rengöring före desinficering är ett viktigt steg i rengörings- och desinficeringsprogrammet

Som anges i flera avsnitt – 2.5 (xiii), 4.6, 4.33, 5.4 – beskrivs rengöring som ett viktigt steg i CCS med följande överväganden:

 • Det är helt avgörande att rengöringsprocessen utförs före biologisk dekontaminering
 • Rengöring skall utföras först, för att avlägsna ytkontaminering
 • Rengöringsprogram måste effektivt avlägsna rester av desinfektionsmedel
 • Rengöringsprocessen skall valideras
  • för att säkerställa att alla rester och allt skräp som kan ha en negativ effekt på effektiviteten hos det desinfektionsmedel som används avlägsnas.
  • för att minimera kemisk och mikrobiell kontaminering samt partikelkontaminering av produkten under processen och före desinficering.

Validering av desinfektionsmedlets effekt är ett viktigt steg i programmet

I enlighet med vad som anges i avsnitt 4.34 ”ska desinficeringsprocessen valideras”. Detta skall nu omfatta följande:

 • Omfattande valideringsstudier
 • Empirisk demonstration av lämplighet och effektivitet hos desinfektionsmedel vid avsedd användning.
 • Måste ha stöd för nyttjandetid för beredda lösningar

Ecolabs globala tekniska konsulter (GTC) kan guida dig genom de åtgärder som krävs för att få bättre kontroll

Expertis – GTC-teamet bevakar proaktivt regeländringar i branschen via kontakter med tillsynsmyndigheter som EU GMP, USP, PDA, CEN och EPA

Bedömning– Våra konsulter genomför djupgående granskningar för att identifiera och dokumentera risker i dina renrum och hjälpa dig att täppa till eventuella luckor i strategin.

Dokumentation – I samarbete med kunden erbjuder Ecolab omfattande dokumentationspaket för att motivera riskacceptans eller dokumentera den lösning för kontamineringskontroll som har implementerats för att minska riskerna, efter överenskommelse med kunden.

Validering – Vårt GTC-team är experter på valideringsprocessen och kan hjälpa dig genom de aktiviteter som krävs för att utföra valideringar som följer reglerna som en del av strategin för kontamineringskontroll

Referenser:

1. Europiska kommissionen – EudraLex volym 4, bilaga-1, Tillverkning av sterila medicintekniska produkter, August_2022

2. Utveckla och dokumentera en strategi för kontamineringskontroll – ett guidedokument från ECA Foundation, version 1.0; januari 2022

Ecolab Life Sciences. For Life Sciences. For Life.

Karan R. Khairnar

Global Technical Consultant Manager,
Ecolab Life Sciences

Ecolabs Life Sciences-division är fast besluten att utveckla produkter och tjänster som hjälper våra kunder i läkemedels- och egenvårdsbranschen på bästa sätt.


Relaterade artiklar

Annex 1 Masterclass Webinar Series - group of Ecolab experts

Bilaga 1 Masterclass

Serie med webbseminarier

Lär dig mer om kraven i nya bilaga 1 och hur du uppnår efterlevnad innan tiden går ut i vår nya serie med Masterclass-webbseminarier.